small church music

Hymn Books Latvian

browse by Category

Dziesmu grāmata (1992)

For PDF of the Lyrics, click here (www.lelb.lv).

     1     Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, Martin Luther
     2     Dievs, svēti Latviju,
     3     Ak Jeruzāleme, modies, Philipp Nicolai
     4     Ak, nāci, nāci, Dievs pie mums,
     5     Dus egles zarā ietvēries,
     7     Kāpēc sirds tā gavilē,
     8     Ieprieciniet, ieprieciniet,
     9     Jēzu, Tu nāci pie mums sērs,
   10     Jūs, pasaul's vārti, celieties,
   11      Kā būs man tevi saņemt,
   12     Kungs Jēzu, debess Auseklit,
   13     Rita zvaigzne, nakts kad zūd,
   15     Nu, Kristus draudze, liksmojies,
   18     Nu Ķēniņš nāk jums,
   19     Tev pretim izejam,
   20     Vārtus pušķojiet,
   21     Slavēts Dievs visaugstākais,
   22     Šis ir tas gaidu pilnais laiks,
   23     Ak tu prieciga (Ziemassvētku),
   24     Tu, svētā nakts,
   25     Ak, skani, dziesma jaukā,
   26     Baltas sniega pārslas,
   27     Debespulks dzied apstarots,
   28     Debess dzied un zeme dzied,
   29     Es skaistu rozit' zinu,
   30     ErAeļus mēs dzirdējām,
   31     Gavilē debess, un līksmo,
   32     Jūs, bērnini, nāciet,
   33     Nakti bira zelta rasa,
   34     Jūs, ticigie, nāciet,
   35     Kas ir šis bērns,
   36     Katru gad' no jauna,
   37      Klāt bridis svēts,
   38     Klusa nakts, svēta nakts,
   39     Lai visas malas gavilē,
   40     Liksmi lai skan,
   41     Mēs Dievu Kungu slavējam,
   42     Ne šūpuli greznā,
   43     Mirstigais, šai bridī klusē,
   44     Pie Tava šūpļa stāvu es,
   48     Senā pilsētā, kur Dāvids,
   49     Slavā tērptie gaismas gari,
   50     Ši nakts mirdz gaismā brinišķā,
   51     Tu mazā, klusā Betleme,
   53     Skan tūkstoš balsim dziesmas,
   54     Tu, man2a dziesma, pacelies,
   55     Vēsā ziemas naktī,
   56     Ziemas svētku vizmā,
   57     Jau saule riet un ēnas krit,
   58     Ar tumšiem spārniem,
   59     Gods Dievam! Solis nostaigāts,
   60     Ar to mīļo Jēzus vārdu,
   63     Ver, Kungs Jēzu, gada vārtus,
   64     Ak, celies, topi gaismota,
   65     Tu, augšāmceltais Dieva Dēls,
   66     Cik spoži atspid Auseklis,
   67     Daudz košu zvaigžņu mirgo,
   68     Jēzu, zvaigzne brinišķa,
   69     Dievs, dedzi zvaigzni spožu,
   71     Rita zvaigzne debess tālē,
   72     Tu, Kungs, kad liesmu vaigs,
   73     Ak galva asiņaina,
   74     Ak taisnais Jēzu,
   75     Kāpēc Tu miris esi,
   76     Dieva Gars, ar svētām liesmām,
   77     Es Tavu krustu meklēju,
   78     Klints, kur tveŗos,
   79     Iet lēnprātīgais Dieva Jērs,
   80     Jēzu, dziviba man esi,
   81     Kaut visi Tevi nistu,
   82     Kungs, kādas dvēsles slāpes,
   83     Krusts laistās kalna galā,
   84     Kungs Jēzu, Tavas asinis,
   85     Pie Tava smago sāpju krusta,
   86     Kungs, dod man spēku,
   88     Sāpju virs, vai Tevi aizmirst,
   89     Liec galvu krusta priekšā,
   90     Milestība mīlējama,
   91     Krustā Sistais, dod mums spēku,
   92/2  Nāc pie krusta savās bēdās,
   93     Tas Labais gans, kam vina avis,
   94     Dienas vidū saule tumst,
   95     Sirds milestību glabā,
   96     Tavās pēdās iet,
   98     Tūkstoškārt es sveicināju,
   99     Uz Golgatu reiz krustu nesa,
 100     Vienu kāroju pār visām lietām,
 101     Viss piepildīts,
 103     Ak tu prieciga (Augšāmcelšanās),
 104     Es zinu, dzivo Glābējs mans,
 105     Akmens ir novelts,
 106     Allelūja! Dziesmas, skaniet,
 107     Dūc zvani, raisās gaviles,
 108     Es saku katram,
 109     Kristīgie draugi gavilē,
 110     Es dzivoju,
 111     Gavilē, draudze,
 112     Jauns gaismas rits,
 113     Jēzus dzivo mūžigi,
 114     Jēzus dzivs un es tam lidz,
 116     Kungs Kristu, Tevi teicam,
 117     Kristus ir cēlies,
 118     Lielākā ciņa pabeigta,
 119     Mans Jēzus dzivs,
 120     Nakts tik dzila, rits vēl tālu,
 121     Palmu zarus šodien nesam,
 122     Sirds ar apskaidrotu prieku,
 124     Tev slava, diena jaukā,
 125     Viņš dzivo,
 126     Allelūja: Jēzum slava,
 127     Kad miesā apskaidrotā,
 128     Tu, kam visa vara,
 131     Ak tu priecīga (Vasarsvētku),
 132     Dod mums spēka garu, Dievs,
 133     Dievs, Svētais Gars,
 134     Dievs, Svētais Gars, nāc,
 135     Jel mosties, Gars,
 137     Liesmas, Kungs, met,
 138     Tev gavilējam priecīgi,
 139     Kungs, dod svētku drēbes,
 141     Allelūja! Spēks, slava, gods,
 142     Dievs, miļais Tēvs,
 143     Es ticu, ka no zvaigžuu stariem,
 144     Lai slava Dievam,
 146     Ak, nāciet un sāciet,
 147     Ak, kaut man tūkstoš mēles,
 148     Brinišķigais Ķnin,
 149     Cik liela Dieva žēlastiba,
 151     Debesis izteic,
 153     Kā ērglis celies, dvēs'le mana,
 154     Kā es Dievu neslavēšu,
 157     Kungs, slava Tev,
 158     Lai Dievu slavē radiba,
 159     Lai atskan gods un teikšana,
 161     Lai Dievu visi teic,
 162     Man mājoklis ir vietā skaistā,
 163     Mans Dievs, es Tevi slavēt,
 164     Mans Dievs, kaut vārdus tos,
 165     Mans Dievs, cik neizteicams Tu,
 166     Nebeidz saule rītos plaukt,
 167     Paceliet balsis, slavējiet,
 168     Slavē to Kungu, ak dvēsele mana,
 169     Slavēt ik dienas,
 170     Paceliet sirdis!,
 171     Slavēsim Dievu,
 172     Teici to Kungu,
 173     Tuvums un tālums,
 174     Allaž savā sirdi lasu,
 175     Atver, bērns, atver,
 176     Es zinu vārdu,
 177     Daudz ceļus esmu staigājis,
 179     Es zinu stipru vietu,
 182     Jēzu, saule mana,
 183     Jēzu, Tevi neatstāšu,
 184     Jēzus man dod prieku,
 185     Jēzus pienem grēc'niekus,
 186     Kas es bez Tevis, Kungs,
 187     Kas ir tāds kā Tu,
 189     Kur citu pamatu lai rodu,
 190     Kur tas krasts, kur atradis,
 191     Par it visu pasaulē,
 192     Mans gaišums, Tevi milēt gribu,
 193     Nāc, dvēsele, pie Jēzus,
 194     Palidzi, Jēzu, ka uzvarēt varu,
 195     Par Jēzu dziesmu vienu,
 196     Piederēt Jēzum,
 197     Sirdsmiļais Jēzu,
 198     To milestibas spēku sveicu,
 199     Tu, Dieva Dēls,
 200     Tu vina koks,
 203     Vēl nav jau visas dienas galā,
 204     Skaistais Kungs Jēzu,
 205     Debess gaismas avots vaļā,
 207     Caur mūžu mūžiem mirdz,
 208     Dievs, savu vārdu uzturi,
 210     Es nekaunos tā vārda dēļ,
 211     Kas mūsu vara, mūsu spēks,
 212     Mēs pateicam Tev, Debestēvs,
 213     Pie kā mēs, Kungs, gan iesim,
 214     Tavs vārds man kāju spideklis,
 215     Še pasaulē viss mainās, irst,
 217     Augsts un svēts,
 218     Cik jauki, cik skaisti,
 219     Cik svēta ir šī vieta,
 220     Dievs ir mūsu cerība,
 221     Izkaisīto latvju draudzi,
 222     Kas ar Dievu darbu dara,
 223     Kristus draudze, droši stāvi,
 224     Sirds ar svētām jausmām,
 225     Jūs ļaudis, no zemes,
 226     Kristīgie, nu laiks ir mosties,
 228     Pastāvi, pastāvi, Dieva gaismā,
 229     Šai namā svētku diena ausa,
 230     Tev, Kristu,
 231     Senlaikos dibināta,
 232     Sūti savas draudzes laukos,
 233     Tas darbs, Kungs Jēzu,
 234     Tiešām, Dievs ir draudzes gans,
 235     Tu, mazais pulciņ, nebisties,
 236     Mūžam ceļams,
 237     Turi to, kas tev ir dots,
 238     Uz Dieva klintim,
 239     Viļņiem ufi vējiem spītējot,
 240     Ko Kristus roka skaŗ,
 241     Tie kas Kristus vārdā strādā,
 242     Dievs manu dienu vainagā,
 243     Jūs manos vārdos paliekat,
 244     Kāds prieks ir Tavu sēklū,
 245     Kungs, vēli manu dzives ceļu,
 246     Tiem, kas šauro ceļu staigā,
 247     Nekavējies, darbā steidz,
 248     Ar dziļu pazemibu,
 249     Ar svētām jausmām,
 251     Atdariet man krāšnos vārtus,
 252     Bez dzimtenes,
 253     Cik jauki miers,
 254     Debess gaisma,
 255     Kungs Dievs, mēs šeitan,
 256     Dievs ir jūtams klātu,
 257     Dievs, Tevi slavējam,
 258     Lai paceļas balsis,
 259     Labu dienu, mieru, veselibu,
 260     Mīļais Jēzu, šeitan mēs,
 261     Kungs Jēzu Krist', nāc,
 262     Mans Dievs, es nāku,
 263     Mūsu Kunga žēlastība,
 264     Svētī, Kungs, un sargi,
 265     No tuvienes un tālienes,
 267     Pilnas rokas paceldams,
 268     Atkal zvanu skanas plūst,
 269     Rādi vaigu neaizklātu,
 270     Sveicu atkal svēto ritu,
 271     Svētais rīts, viss ir tik klusi,
 272     Svētku dziesma, liksmi skani,
 274     Dievs Raditājs, ar Tavu ziņu,
 275     Slavēts Dievs Tēvs raditājs,
 276     Kā citkārt vecāki jau nāca,
 277     Laidiet bērniņus pie manis,
 278     Kā ticigais starp ticigiem,
 280     Jēzus svētā kristibā,
 281     Nāci mūsu saimē,
 282     Ir Dieva nams kā laimes sala,
 283     Aiz mums kā klusā lejā,
 284     Ar spožumu jaunu,
 285     Augstais Dievs, mēs pielūdzam,
 286     Dod mums jaunu dzivi, Dievs,
 287     Jūs, svētā cilts,
 288     Svēta, svēta ir ši diena,
 289     Tēvs, atver jel sirdi,
 290     Ak, kā es vēlētos,
 291     Kungs Jēzu, Tavā priekšā,
 292     Ak Kungs un Dievs,
 293     Es dziļās bēdās nosaucos,
 294     Man šķistu sirdi radi, Dievs,
 295     Es savus grēkus sūdzu,
 296     Kungs, iz dzelmes dzilākā,
 297     Bagāti nācām,
 298     Kungs, Tava žēlastība,
 300     Ņem manu sirdi, žēlotāj,
 302     Šai dienā svētajā,
 303     Srneldz manās krūtīs,
 305     Vēl žēlastibas vārti,
 306     Viens vārds skan sirdī manā,
 307     žēligs Dievs, jel nesodi,
 308     Kad dvēsle lielas sāpes cieš,
 309     Cik liels ir mūsu Dievs,
 310     Jēzu, nāk pie Tava galda,
 311     Nāci, Kungs,
 313     Saules ceļš un ceļš no malda,
 314     Nāku es kā māceklis,
 315     Šodien ceļus klusu liec,
 316     Tu, Kungs, uz nāvi iedams,
 317     Ir milestiba saulei māsa,
 318     Jel atveriet sirdis,
 319     Ko sirds lai lūdz,
 320     Savienotas sirdis, rokas,
 321     Prieku, prieku sirdis jūtam,
 322     Tu, Kungs, kad jaunas gaitas,
 323     Ak Dievs, Tu labais Dievs,
 324     Kungs, Tavas asins svētiba,
 326     Dievišķīgā milestiba,
 328     Es pamatu nu zinu drošu,
 329     Gan droši dzivē izejam,
 330     Ja mūs Dievs ir izredzēj's,
 331     Jūs domas, atstājiet šo dzivi,
 332     Kaut ar kristu augstie kalni,
 333     Klints Tu esi mūžīgā,
 334     Kungs, Tu esi dzives drošums,
 335     Kas skaistāks mūža dienās,
 336     Lūkojos ticibā uz Tevi Golgatā,
 337     Man žēlastiba notikusi,
 338     Mans Dievs, kaut vaigu,
 339     Mums pestišana atnāca,
 341     Ņem mani gūstā, Kungs,
 344     No žēlastibas pestits kļūšu,
 345     Pie Tēva dārgās krūts,
 346     Sentēvu dzīvā ticiba,
 347     Tu, kas mani radījusi,
 348     Pie manis nāciet, Kristus sauc,
 349      Vairo mums ticību,
 351     Ak cik jauki, svētigi,
 352     Ar Dievu ceļu uzsāku,
 353     Ar Dievu Kungu gribu sākt,
 355     Cilvēkam, tāpat kā tautai,
 356     Cinies jel ar visu spēku,
 358     Dievs radijis ir pasauli,
 359     Dievs tev vēlē labu,
 360     Es Dievam lūdzu gādāt,
 361     Dievs, mans Dievs,
 362     Dod, Svētais Gars,
 363     Es teicu Tevi, Dievs,
 364     Kad Dievs zied tavā dvēselē,
 365     Jēzus mācekļi jūs esat,
 366     Kam saule ir un vairogs Dievs,
 367     Kas milestibu sirdi glabā,
 369     Kas vienumēr uz Dievu cerēs,
 370     Katra diena, ko Tu devis,
 371     Esi uzticigs lidz nāvei,
 372     Kristus draudze, raugies modri,
 373     Kungs Dievs, mēs Tevi,
 374     Kungs, visu Tu man devis,
 376     Labais gans, kas ganāmos,
 377     Lai klusē prāts,
 378     Lai mums pirmā vietā,
 379     Kad dzives tumšā lejā,
 380     Laiks ar ātrumu skrien,
 381     Ko es uz kalniem lūkošos,
 382     Lidz šejienei Dievs vadijis,
 383     Man pakaļ, visi kristieši ,
 384     Mēs savā dzives gaitā,
 385     Mēs nedzenamies pakaļ,
 386     Nāc, Kungs Dievs,
 387     Nāc, sirds, un uz tiem raugi,
 389     Pretim saulei sūti, Dievs,
 390     Šauras mums tekas,
 391     Sirds ar sirdi savienota,
 392     Svētīgas ir sirdis šķistas,
 393     Tu esi, Kungs,
 395     Svētigs, kas nestāv,
 396     Svētigs tas cilvēks,
 397     Tas visu spēj, kas tic un cer,
 398     Tavā gaismā, gaismas Dievs,
 401     Ved mani, Dievs, ©
 402     Vilnis no dzelmes,
 403     Spēku dod, spēku dod,
 404     Ak, kaut jel reizi,
 405     Debestēvs, mēs lūdzamies,
 406     Ar savu žēlastibu, Kungs,
 408     Debestēvs, nāc, svēti mani,
 409     Sauli lūdzu sirdi savā,
 410     Glābēj Kungs Jēzu,
 412     Kaut lūgt es mācētu,
 413     Tev, Debestēvs, mēs pateicam,
 414     Jēzu, nāci Tu man par paligu,
 415     Jēzu, pavadi ceļā žēligi,
 417     Kungs, lidzi nāc,
 419     Māci man ticēt, Kungs,
 424     Es vēlos dzives gājumā,
 426     Visiem, Tēvs, spārnus dod,
 427     Pie rokas ņem un vadi,
 428     Pateicibu pienesam,
 429     Cik Dievs man mūža dienu,
 430     Dieva bērns kā puķes stāds,
 431     Ak svētīgs nams,
 435     Dari mani, miļais Jēzu,
 436     Dievs kur namu neuztaisa,
 439     Es un mans nams,
 440     Es zinu svētu uguntiņu,
 441     Ak Jēzu, Tu pilns gudribas,
 444     Nekur tik labi nav kā mājās,
 445     Rīta gaisma svētā,
 447     Sējējs sava lauka malā,
 448     Mīļš mums mūsu Dieva nams,
 449     Tu Gars, kas visas lietas nes,
 450     Tur no debess tāles,
 452     Tu, svētais Dievs, Tavs Gars,
 453     Cēli kā dzimtenes dievnami,
 456     Kad rita saules stari,
 457     Kungs, dod, lai skaisto dzives,
 459     Tās dienas, mirdzošās,
 460     Vēl bērnība mūs sauc,
 461     Rita gaisma mūžiga,
 462     Augstais Dievs, kam slava dota,
 463     Svētī, Kungs, šo ritu svētu,
 464     Nu klusas visas vietas,
 465     Ar pirmiem saules stariem,
 467     Atkal diena dziest pret rietu,
 468     Laiks jums, acis, atvērties,
 469     Diena jau pagalam,
 471     Divi ceļinieki dodas,
 472     Es, cēlies sveiks un vesels,
 473     Gaišie saules stari sveic,
 474     Jaunais rits pie darba sauc,
 476     Jaunu dienu atkal sveicam,
 478     Krēsla dienu takas klāj,
 479     Jēzu, paliec nomodā,
 480     Vakars logos lūkojas,
 481     Kad ausma rotājas,
 482     Nu es gribu gulēt iet,
 485     Kungs, stāvi klāt,
 486     Cerēt būs tev vienmēr droši,
 487     Ceļš ir stāvs un ērkšķiem sēts,
 488     Dieva bērniem meklēt klājas,
 489     Dieva milestibas spēkā,
 491     Kad rūpes tavā sirdi mit,
 492     Dievs labi dar' ko daridams,
 493     Es Dieva rokās gribu būt,
 496     Kas ļaujas Debestēva rokās,
 499     Kur krusta ēna krit,
 501     Tas nav vēl bojā gājis,
 502     Tuvāk pie Dieva kļūt,
 504     Debess, zeme, jūŗa, gaiss,
 505     Dievs ir šo gadu svētijis,
 507     Pār tēvu zemes ārēm skaistām,
 508     Ej, sirds, un mācies priecāties,
 509     Iet saule saviem vainagiem,
 510     Jau gada jaukums izzudis,
 511     Mēs aŗam un mēs sējam,
 512     Reiz graudu sējis tirumā,
 513     Ši zeme Tava, Dievs,
 514     Skaties, kā laukā saulite jaukā,
 515     Vārpu vainags, druvā gūts,
 517     Bez krāšniem vainagiem,
 520     Brāļi, māsas, tālumā,
 521     Dievs, mūsu tēvu stingrais,
 522     Dievs, sargi mūsu tēvu zemi,
 523     Ak, mosties, tauta, acis veri,
 527     Mēs viena tauta, viena saime,
 528     Miera dārzā vini dus,
 530     Nav laika skumt,
 533     Seno cirtu tālā duna,
 534     Tu, kas valdi mūžibā,
 535     Sirds aizveŗas,
 537     Ak Tēva nams, tu miera vieta,
 539     Esi svētits! Āmen!,
 540     Arvien vēl ziedon's,
 541     Atpūta svēta aizmigušo tiesā,
 542     Dievs ar tevi, ceļš kam galā,
 543     Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā,
 544     Dievs bij devis, Dievs ir ņēmis,
 545     Gaisma nāks ap saules rietu,
 547     Dzied' vēlreiz sēro dziesmu,
 549     Ja Dievs tev visu lemtu,
 550     Jeruzāleme, augstā pilsēta,
 551     Kā būs mums tad,
 552     Kad kapu zvani dziesmu sēru,
 556     Kungs, esi klāt,
 557     I,aujiet man,
 558     Mājās, mājās steigsimies,
 559     Man Kristus dzivibiņa,
 560     Mēs krusta zimi nesam,
 561     Mans Dievs, ka jāmirst,
 562     Mēs šeitan esam viesi,
 563     Mēs tevi nekavējam,
 564     Mirušo sirdis aicina mūs,
 567     Nu gribam aprakt mirušo,
 569     Pa sāpju ceļu baigu,
 570     Par svētajiem,
 572     Pats pļaujas Kungs zin' laiku,
 573     Pelnu sauja, zemes tiesa,
 574     Gadu pēc gada,
 575     Stundas tā kā ēnas steidzas,
 576     Tu, lielas Dievs,
 577     Svētigi tie aizgājuši,
 578     Vainags irst, vainags irst,
 579     Tā sirds nav pazaudēta,
 581     Tumšais kaps, tumšais kaps,
 582     Vai dzivojam, vai kapā sligstam,
 583     Vakarzvans, vai tu nu jau,
 584     Zvans kad atskan pēdējais,

Buy from ibook.lv