small church music

Hymn Books Thai

browse by Category

เพลง เเห่ง ชืวิตตริสเตืยน (2007)

Most Beloved Christian Hymns in Thai Language

(Apologies that some Thai titles are not very accurate
caused by my Thai OCR reader)

     1     สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ,
     2     เยืญพระองคํกษัตธิยํเกธียงโกร,
     3     ขอเชืญไทว้กหี้รึย์,
     4     ยามเมอเเสงทองสองฟ้า,
     5     เเสงเเห่งจึตซ้าฯ,
     6     ใจเอยจงดนขนเถด,
     7     ขอจงถวายมงกุฎเเต่พระครึสด์,
     8     พระพักั้ตร้พระเจ้าผุดผ่องเเวววาม,
     9     โอพระเยซูขีาฯขอยกย่องพระนา,
   10     สาธุนามฤทริ้พระเยซูคริสต์,
   11     เหตุไรจึงอายพระนามเยซู,
   14     พระเยซฝั่งามเลิศ,
   15     วนนเปี๋น นอนเปรมปรึด,
   16     ทุกเขาคาพระเจาปราน,
   17     จวนจะคํายามเยืน,
   18     ขอพระพรจากเบื้องบน,
   19     เฝ้าธิดสนิทพระเจ้า,
   20     ทรงโปรดสถิตกับข็าฯ,
   21     ทหารของพระเยซูเจัา,
   22     สรรเสรึญูเเด่พระเจัา,
   23     ความเชิ้อศิษย์พระเยซู,
   24     พระเจ้าผู้ทรงเปี๋นปีอมปฑการ,
   25     รากฐานของคริสตจักรเเที,
   26     พระวาทะคอพระเปนเจา,
   27     โปรดประทานทพยอาหาร,
   28     ข้าฯยืดมั่นในคําสัญูญูา,
   29     เปี๋นคําประเสรึฐี,
   30     องค์พระวีญญาณเชืญเซ็ามาในไจ,
   31     พระผูเลาโลมลงมา,
   33     ขอพระวิญญาณโปรดน์าทาง,
   34     ขอทรงเดิมให้เดืมใจขีาฯ,
   36     องค้พระวืญูญาณพระเจ้าเท่านัน,
   37     ภาชะว่างเปล่าเอามา,
   38     ลุกซ่วงโชดิในใจข้าฯ,
   39     เซึญพระวิญญูาณลงมา,
   40     ขอเซึญท่านผู้วางใจ,
   41     จงฟังเพลงเเห่งทูดสวรรค์,
   42     มบานทมูนอยซอเบธเลเฮม,
   43     เมอพวกเลยงเเกะเฝ้าเเกะกลางคน,
   44     ความสูขเปรมปรดมเเกชาวโลก,
   45     ในคนวนทนงยามเงยบสงด,
   46     ยามราตรึศรึหรรษา,
   47     เราทั้งสามคึอพวกโทรา,
   48     เปี๋นเวลาทึพระคริสตื้ดัประสูติ,
   52     พระนามนนไพเราะ,
   53     องค้พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮอืม,
   55     พระเยซูเจืาของเราเท่าน้น,
   56     อัศจรรย้พระผู้ซ่วยเรา,
   57     เพอนคนบาปคอองคพระเยซู,
   59     มหัศจรรย์พระเยซูเจ้า,
   62     ไม่มึใคร,
   63     สว่างเเห่งโลกคึอพระเยซู,
   64     พระนามเยซูเปนทขูเชด,
   65     พระเยซผ้ประเสริธ,
   66     จงทลพระเยซ,
   69     เเลวเเดพระองคเจา,
   70     จงตังเวลาไวืก่อน,
   71     เดยวนมพระเจา,
   73     ความเมตตาพระเจ้าเหมึอนมหาสมุทร,
   74     ข้าฯขอมอบดวงใจ,
   75     ขออยู่ใกล้พระเยซู,
   76     ทรงตรวจจิตใจของข้าฯ,
   78     โอพระเยซูอู๊ทรงโปรดปราน,
   79     ข้าฯมอบทุกสิ่งเเด่พระเยซู,
   80     เเพทยผประเสรจ็,
   82     สายณทวนหนง,
   84     ข้าฯร้องเพลงเริ่องพระผู้ไถ่บาป,
   85     พระเยซูเปรยบดงศลา,
   86     ไมใชเงนหรอทอง,
   87     อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า,
   88     ครังเตืยวพอ,
   89     พระเยซูทรงรับผู้หลง,
   92     พระเยซูไถ่ข้าฯเเลีว,
   93     ข้าฯยืนผู้ไถ่ตร้สว่า,
   94     วานนเเละวนนเเละสบไป,
   95     เมอขาฯเพงดูกางเขนประทลาด,
   96     ตังเเตข้าฯถูกไถไว้,
   98     ซีดกางเขน,
 100     กไม้กางเขน,
 101     อาเลลูยา เรารอดเเลีว,
 102     กางเขน ทึกางเขน,
 103     บนไม้กางเขน,
 104     ไม้กางเขนโบราณ,
 106     ภายใด้กางเขนพระเยซู,
 107     พระเยซูคนชพวนน,
 109     พระเยซูทรงเปนขนเเลว,
 110     เสียงพีณทองคําบรรเลง,
 112     เราจึงโห่ร้องถวายพรซัย,
 114     It is the Crowning Day,
 115     พระคริสตเจ้าจะเสต็จมา,
 116     ถาพระเยซูเสตจมาวนน,
 117     วนทนง,
 118     เมอขาฯคดถงองคพระเยซู,
 120     ตุจเพซรพลอยในมงกุฎ,
 122     พระเยขูรกฉน,
 123     ความร้กวีเคษเหนือรักฮืนใด,
 124     รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน,
 125     ข้าฯรักพระเยซู,
 126     ความร้กพระองค้มัดเเน่นหนา,
 127     ความรักของพระเยซู,
 128     ขอพระเยซูร้บฉืตซ้าฯ,
 130     โปรด สร้างวาจาข็าฯให้ดึเสิศ,
 131     ตังเเต่วันมึความรั้กเต็มดวงใจ,
 132     ข้าฯวักพระเยซูมากมาย,
 133     ความรักประทลาดของพระเยซู,
 134     ความรักประเสรึปิ๊องพระเยซู,
 136     พระอุณพระเจ้า,
 137     พระอุณลําเลีศของพระเยซูเจ้า,
 138     รอตเนี่องด้วยพระคุณ,
 139     ความทุกป๊ม่มากกว่าพระเมตตา,
 141     โดยความเชอขาฯไดเทน,
 142     พระเยซูทรงพระเมตดา,
 143     พระองคเปนสมอ,
 144     ขอองค้พระเจ้าประทานความเชี่อ,
 145     ทุกลมทายใจ,
 147     เซึอเเละฟิงคํา,
 148     เเสนซนใจทเชอพระเยซู,
 150     พงพระเจาทุกวนทุกปี๋,
 151     ความเซอคอความมซย,
 153     ข็าฯจะวางใจองค้พระเยซู,
 154     เซึอเถิดเท่านัน,
 155     ความสูขพระเจ้าโปรดประทาน,
 156     พระทัยเมดตา,
 157     สุขสันต์น่าอัศจรรย์,
 160     ความสุขมทรอ,
 161     มีทํานองเพลงบรรเลงอยู่ภายใน,
 162     โอขาฯยนดพระเยซูปราน,
 164     เเสงสว่างส่องในใจ,
 165     สรรเสริญ สรรเสริญ,
 167     ข็าฯชอบกลําวเริ่องประเสริฐเลึศ,
 168     จงสรรเสรึญพระนาม,
 169     ข้าฯจะร็องเพลงน่าชิ่นใจ,
 170     ทรมฝังเมนาเเหงชว,
 171     น้บพระพร,
 173     งามขนทุกเวลา,
 174     เเสนยนดในวนน,
 176     อยู่ด้วยเรึอยไป,
 177     ความรั้กพระเยซูเจ้า,
 178     พระเยซูเป๊นร่มเย็นของข้าฯ,
 181     อย่าหยุดอ้อนวอน,
 182     เมึออธิษฐา,
 183     ข้าฯขอพึ่งพระองค์เจืา,
 184     เวุลามารทดลองข้าฯ,
 185     ขอประทานการฟื้นใจใหม่,
 186     มึสหายเลืศคึอพระเยซู,
 187     I am praying for you,
 188     พระเยซูคอผูชวยประเสรฐ,
 189     ตวงจิดด้องการคําอธิษฐาน,
 190     ความหวังของข้าฯ,
 191     จึตใจข้าฯลุขสบาย,
 192     ทรงสัญูญาให้พรเเก่ข้าฯ,
 193     เเตขาฯรูจกพระองคทขาฯเซอ,
 194     พระองคทรงเลยงนกนอยใหญ,
 195     พระเจาเปืนพระผูชวยของขาฯ,
 196     คุมกนไดเมอพายุใหญมา,
 197     คาเลบเชอพระเจา,
 198     เเก:เกัาสีบเกัาตัว,
 201     จงชนใจยนด,
 203     ข้าฯพึ่งพระองค์,
 204     เราร้บพระพรตังฝนทังหา,
 205     พระเยซูทรงห่วงซ้าฯทรึอไม่,
 206     พระเจ้าทรงคุ๊มครองท่าน,
 209     ใครมความทุกขหนกอกออนใจ,
 210     พระเจาทรงเปนผูเลยง,
 211     พระผู้ช่วยข้าฯรักนักหหา,
 212     พระเยซูนําร่องข้าฯทึ,
 213     ขอพระเยโฮวาท์ทรงน่าขีาฯ,
 214     พระคริสด์น่าหน็า,
 215     โปรดนําไปถึงกางเขน,
 216     บอพระเยซูโปรดนําหน็า,
 218     ขอพระเยซูทรงนําพาเรา,
 220     ข้าฯจะเเบกกางเขนเเลีวเดึนดาม,
 221     ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันฮืก,
 222     ตามไป ตามไป,
 224     มธารนาพุเดมดวยโลหต,
 225     ทอดพระเนตรมองเหึนเลีอด,
 226     ได้ล้างด้วยโลหึตพระเยซู,
 227     เชอฤทธพระโลหดพระเยซู,
 228     มเเตพระโลหตพระเยซู,
 229     เราลูยอมดายเพอทาน,
 230     ซึวิตข้าฯขอมอบถวาย,
 231     โปรดให้เข้าใกลึ,
 232     อย่เพึอพระเยซ,
 233     ข้าฯเปินทหารเเห่งไม้กางเขน,
 234     อยากเปี่นเหมึอนพระเยซู,
 235     ขอถวายเเด่องค์พระเยซู,
 236     ยอมทําตามนําพระทัย,
 237     พระเยซูด้องเเบกไม้กางเขน,
 238     ข้าฯขอถวายชืวืดบูชา,
 239     ข้าฯอยากรู๊เริ่องพระเยซู,
 240     ในเม็องน๊อยใหญ่,
 241     ขอเปิดดวงตาใท้ข้าฯเเลเหึน,
 242     รบใข็พระเยซู,
 243     ขวยใหพนอนตราย,
 244     จงรบเขาประจาการ,
 246     ตวขาฯเปนเทมอนทอทวางเปลา,
 247     เร่งทํางานเพราะจวนค์าคึน,
 248     พร๊อมอยู่เสมอ,
 249     เซีญเขามา,
 250     ข็าฯด์องเฝ้าพระเจ้ามีอเปล่าหรี้อ,
 251     องต์พระเยซูทรงครองโลกา,
 252     โอชาวศโยนจงรบ,
 253     ส่องสว่าง,
 254     ข้าฯตึองไปฟากข้างโน็น,
 255     เเห่งใดๆ ทีพระคริลด์อยู่ด้วย,
 256     ขอพระเจัาผู้เปินเจ้าข องนา,
 257     เรามึเรึ่องราวจะกส่าวเเก่ประขาขาด,
 258     เต็มใจไปทุกเเห่ง,
 259     ขอพระเยซูให้ข้าฯเดินตาม,
 261     พระธรรมคมภรบรสุทธ,
 262     พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่,
 263     กางเขนของพระเยซู,
 264     พระบุดรพระเจ้าด้องทําสงคราม,
 265     เหล่าทหารข องพระครึสต์,
 266     เรา เดินไปเมี องศิโยน,
 267     อย่ายอมเเพ้การทดลอง,
 268     ใครสมัครอยู่ฝ่ายพระเจ้า,
 269     กลีาอย่างดานิเอล,
 271     ปกปัองจากภัยหมู่มาร,
 275     กางเขนเปินหนทางกลั้บป้าน,
 276     เฝ้าเฉพาะพระพักตว์พระเยซู,
 277     ใจข้าเปรมปรึดA, that will be glory,
 278     พระองคอยูดวยโลกคลายสวรรค,
 279     ครนเรยกขอทเมองเกษมสุข,
 281     รอดอยู่ในพระทัตถ้พระเยซู,
 283     ม็สถานอันงดงามเสิศนักหนา,
 284     ไมมทวางเขามดเมอพระเยซูมา,
 285     ทเมองสวรรคเปนสุข,
 287     ใจชวเทาใดขาฯกเชอวา,
 288     ขอพระเยซูรับซัาฯ,
 289     ทานดองกลบใจเกดใหม,
 290     ขอผู้ซ่วยประเสริฐอย่าลึมข้าฯ,
 291     ไดยนเสยงของพระเจา,
 292     เดยวนกลบมาบาน,
 295     นามประเสริฐเเสนตีเลีศ,
 296     พระเยซูเปินผู้ซ่วย,
 298     พระเจ้าของเราสามารถช่วยผู้ศร้ทธา,
 300     ผูใตจดใจหวกระทาย,
 301     พระเยซูทรงเรึยก,
 303     เขอพระเยซูเดยวน,
 304     พระเยซูเคาะประตูใจ,
 305     เซึญเข้ามา,
 306     ข้าฯได้ยินเสิ่ยงพระเยซูดรั้ส,
 309     พระเยซูทรงเรึยกท่าน,
 310     ลาบากเหนดเหนอย,
 311     เเม้ว่าบาปของท่านเเดงกํา,
 312     จวนเชือพระเยซู,
 313     พระเยซูดรัสด้วยเสียงอ่อนหวาน,
 314     เซึญเชี่อพระเยซู,
 318     ซอของขาฯจดหรอยง,
 320     ขอได้โปรดปรานบ้านเมีอง,
 321     โลกนพระเจาประทาน,
 322     จืดใจเบิ้กบานในวันเเต่งงาน,
 324     พระเจาอยูดวยคูบาวสาว (พํ 'ยํ 'ขุ่),

Buy from Amazon
Buy from Bible In My Language