small church music

Hymn Books Malgascar

browse by Category

Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Edited by the Federation of the Protestant Church of Madagascar

The lyrics are available online from http://fihirana.org
or as a PDF from here

     1     Andriananahary masina indrindra!, A. Stone
     1/2  Andriananahary masina indrindra!, J.P. Dykes
     2     Misaora an'i Zanahary, Union Harmonist
     2/2  Misaora an'i Zanahary, Old 19th Cent.
     3     Isaorana anie Andriamanitsika, Johan Cruger
     4     Mamy ny fitianao, J. Richardson
     4/2  Mamy ny fitianao, W.B. Gilbert
     5     Jehovah, Ray an-danitra, A.R. Reinagle
     5/2  Jehovah, Ray an-danitra, Hugh Wilson
     6     Avia, miondreha, R. Whately
     7     Misaora an'Andriamanitra, H.S. Oakley
     8     Dera, Laza, Hery, Haja,
     9     Ry Tompo Zanaharinay!, L. Bourgeois
   10     Ry Tomponay Tsitoha o!, L. Bourgeois
   11     Endrey ny voninahitrao, Scottish Psalter
   11/2  Endrey ny voninahitrao, J.B.Dykes
   12     Jehovah o, derainay Hianao!, J. Sibelius ©
   12/2  Jehovah o, derainay Hianao!, E.P. Parker
   13     Misaora ny Mpahary, L.M. Linderman
   13/2  Misaora ny Mpahary, J. Kugelmann
   14     O, ry tany rehetra avia izao,
   15     Avia hankalaza, M. Tescher
   15/2  Avia hankalaza,
   16     Avia, ry vazantany o!, Cantiques Populaires
   17     Haja sy voninahitra, Union Harmonist
   18     Ny feonay rehetra izao, G.C. Stebbins
   19     Misaotra Anao zahay izao, F.C. Maker
   20     Tsaroanay tokoa izao, R.H. Earnshaw
   21     Derao Andriamanitra, P. Nilsen-Lund
   22     Ry Rainay Izay namorona,
   23     Tsy misy zava-mahasoa, J. Walch
   24     Ny lanitra ao ambony ao, T. Jarman
   25     Andriamanitra hendry, Old 19th
   26     Jehovah tsy mba manadino, Rakotonjanahary
   26/2  Jehovah tsy mba manadino, G. Ruud
   27     Fitiavana tokoa, C.E.F. Weyse
   28     Zanahary tsy mba tia, M.B. Landstad
   28/2  Zanahary tsy mba tia, L.M. Lindeman
   29     Ry foko, mitsangana izao, Ph. Nicolai
   30     Paradisako, ry Jeso, Ph. Razafindraraoty
   31     Misaotra Anao, izahay ry Ray, J. Rakotonirainy
   32     Misaotra Anao Izahay,
   33     Tompo o, tsy takatray, J. Rakotonirainy
   34     Tompo o, Tsitoha, Midlander Song
   35     Isaoranay, ry Ray, S. Rahamefy
   36     Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao, Festival Hymns
   37     Mihainoa ry Ziona, o!, G.F. Haendel
   38     He, hosana!, E. Hoff
   39     Faingana, ry Mpanjaka!, L. Mason
   39/2  Faingana, ry Mpanjaka!, Congregational Church
   40     Tonga ny fahazavan'i Ziona, Morning Star
   41     Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po, J.A. Josephson
   42     Vohay ny varavaram-po, C. Ramangalahy
   42/2  Vohay ny varavaram-po, H.S. Oakley
   43     Manenoa, ry farara, St. Albans
   44     Indro Jeso, mba vohay, E.O. Excell
   45     He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo,
   45/2  He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo, M. Teschner
   45/3  He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo, G.J. Webb
   46     O! ry Mpanefa ny toky rehetra,
   47     Ry Ziona, mihainoa, Ph. Nicolai
   48     Hevero ry mpanota o ny andro fitsarana, J. Klug
   49     Mba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra, H. Smart
   49/2  Mba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra, H. Smart
   50     Mifohaza ry matory fa re ny feon'ny Mpamory, Ph. Nicolai
   51     Raha tonga anio ny Tompo, I.D. Sankey
   52     Efa akaiky Jeso Tompo, P.P. Bliss
   53     Miposaka ny vonjy, L.M. Linderman
   53/2  Miposaka ny vonjy, J. Rugelman
   54     Jeso Mpamonjy, Ilay Tompon'ny aina, J. Neander
   55     Ny andron'ny fahasoavana, C.E.F. Weyese
   56     Manatona Anao izao, J.A.P. Schulz
   57     Izao Noely mamy izao, P. Nilsen-Lund
   57/2  Izao Noely mamy izao, M. Weisse
   58     Alina masina, Fr. Gruber
   59     O! Mihobia, fa teraka, Ph. Nicolai
   60     He, faly ny fanahiko, In Dulci Jubilo
   61     Tany Betlehema fahiny, P. Nilsen-Lund
   62     He, teraka any Betlehema, L.M. Linderman
   63     Tany finaritra, Tiona Alemana
   64     Injany, hiran-danitra, R.S. Willis
   65     Ry Betlehema kely o!, L.H. Redner
   65/2  Ry Betlehema kely o!, English Traditional
   66     Ry olona o, avia!, In Dulci Jubilo
   67     Avia, ry mino!, J.F. Wade
   68     Re tokoa ny feon'anjely, J. McGranahan
   69     Zaza Masina sy soa, Weigh Home Tune Book
   70     Iza moa io Zazakely, Voice of Praise
   71     Mihainoa! Mihainoa!, Fr. Gruber
   72     Teraka Jesosy Tomponay, Band of Hope
   73     Indro Zazakely zanak'i Maria, I.D. Sankey
   73/2  Indro Zazakely zanak'i Maria, W.H. Doane
   74     Tany Betlehema fahiny, H.J. Gauntlett
   75     Andro malaza sady soa tokoa, O Holy Night
   76     Midera anio, ry mino, Mendelssohn-Bartholdy
   77     Tonga indray re ny Noely, Wm. Stevenson
   78     Be ny voninahitrao Jeso Kristy Tompo, P.P. Bliss
   79     Sambasamba Zanahary,
   79/2  Sambasamba Zanahary,
   80     He ny hoby ao an-danitra, B.D. Ackley
   81     Tao an-tsahan'i Betlehema,
   82     He, Zaza mahasambatra, M. Weisse
   82/2  He, Zaza mahasambatra, P. Nilsen-Lund
   83     Ry Jeso o! Hianao no mahavonjy, Voice of Praise
   84     He ! Be ny hasoavana, J. Hatton
   85     Avelao isika izay te ho tia,
   86     Jereo ny Mpamonjy, izay miakatra, H.L. Hassler
   87     Nitomany ny Mpamonjy, G. Nanini
   88     Lay ora tao Getsemane, Asa Hull
   89     He mijaly ny Mpamonjy,
   90     Tsy haiko ny milaza re, I.D. Sankey
   91     O! Fitiavan-dalina, H.K. Oliver
   92     Ry voasatro-tsilo, ry voakapoka, H.L. Hassler
   93     Nampalahelo mafy re, H. Isaak
   94     Golgota no jereo, S. Rabary
   95     Ny hazo nijalianao ry Jeso Tomponay, If you believe
   95/2  Ny hazo nijalianao ry Jeso Tomponay, Mendelssohn-Bartholdy
   96     Ilay havoana natao hoe: Kalvary, L.Hartsough
   97     Lay fonao tia tao Gologota, P.P. Bliss
   97/2  Lay fonao tia tao Gologota, Ch. Rasoanaivo
   98     Indro ny Tompo Jesosy, jereo, E.E. Hasty
   99     Ry fitiavan'i Jesosy, J. McGranahan
   99/2  Ry fitiavan'i Jesosy, T.J. Williams
 100     Moa mba efa nisy va fahoriana toy izao?, A. Rakotovao
 101     Ny hazo fijaliana, J. Foster
 102     Reharehako ny hazo, I. Conkey
 103     Ny hazo fijaliana, B. Gesius
 104     Raha mijery ny hazo, E.Miller
 105     Tsinjovy ilay havoana, A. Ralison
 106     Indro ny fitiavana nijaly, P. Nilsen-Lund
 107     Maniry mafy aho, F.C. Maker
 108     Ny hazo fijalianao, L. Mason
 109     Nahafoy ny aiko Aho, C.C. Williams
 110     Nomeko ho anao, P.P. Bliss
 111     Indro ny Mpamonjy, G. Cameron's Selection of sacred Music
 112     Tsy ny hahazo zavatra, J. Stainer
 112/2  Tsy ny hahazo zavatra, W.H. Havergal
 113     Jeso, Zanahary!, F. Filtz
 114     Jeso no niala aina, L. Mason
 115     Jeso Tompo lehibe, W.H. Doane
 116     Miainga, ry fo ny saina, J.A. Freylinghausen
 117     O, ry Zanak'ondry!, Nic. Decius
 118     Mba jereo ny zanakondry, H.O.C. Zinck
 119     Hianao ry Tompon'aiko, L.M. Linderman
 120     Ry mino o, avia re!,
 121     Ry Jesosy, ampombay, J.R. Ahle
 122     Hitako izao, sakaiza, F.J. Hayden
 122/2  Hitako izao, sakaiza, J. McGranahan
 123     Velona Jesosy, L.M. Linderman
 124     Nitsangana ny Tompo, L.M. Linderman
 124/2  Nitsangana ny Tompo, J. Klugelmann
 125     Indro, Jeso velona, J.R. Ahle
 126     Endrey izato fahasambarana, Kr. Wendelborg
 127     Tahaka ny masoandro miseho, O. Ahnfelt
 128     Efa velona ny Tompo,
 128/2  Efa velona ny Tompo,
 129     Any naraina, Ilay Avotr'aina, L.M. Linderman
 130     Hobio, ry olombelona!, Ph. Nicolai
 131     Tonga ny andro malaza, J. Neander
 132     Indro fa velona, C. Malan
 133     Efa namangy ny olony, O. Mailling
 134     Mifaly tokoa ny foko izao, L.M. Lindeman
 135     Foana ny fasanao, St. Albans
 136     Ry Jeso Tompon'aina!, H. Lahee
 137     Vita izao ny fandresena, S. Randrianandraina
 138     Ty no andro maharavo, I.D. Sankey
 139     He! Vita re ny ady izao!, G. Palestrina
 140     Haleloia, Haleloia!, James McGranahan
 140/2  Haleloia, Haleloia!, C. Roberts
 141     Efa resy izao na dia ny fasana aza, H. Duvernoy
 142     Tafatsangana tokoa, Lyra Davidica
 143     Vita izao ny fandresena, E.J. Hopkins
 144     O! Avia mba hidera, A. Sullivan
 145     Efa velona tokoa, G.C. Stebbins
 146     Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray, G.F. Handel
 147     Lasa ny Mpanavotsika, W.L. Viner
 148     Ry varavaran-danitra o!, W. Boyd
 149     Efa lasa Jeso Tompo,
 150     He! Tsara ny fonenanao, Ratany
 150/2  He! Tsara ny fonenanao, I.D. Sankey
 151     Miakara, miakara, H. Smart
 152     Niakatra ao an-danitra, L.M. Linderman
 153     Ao an-dapany, Jesosy, L.M. Linderman
 154     Izao Jesosy Tompontsika,
 155     An-tsezam-panjakany, L.M. Linderman
 156     Jeso Mpanjaka tokana, J. Hatton
 157     Hobio, ry tra-bonjy, L.M. Linderman
 158     Raha afaka entana aho aty, Ch. H. Gabriel
 159     Satrohy voninahitra, W. Shrubsole
 160     Kristy Mpanjaka, J. Andrianntsiferanarivo
 161     Mivelatra eo imasiko, R. Rafihavanana
 162     Amen, Jeso no Mpifehy, A.P. Berggreen
 163     He Jesosy Tokintsika, P. Nilsen-Lund
 164     Jesosy irery ihany, R. Rafihavanana
 165     Haleloia, Midera, Asandrato, S. Webbe
 166     Derao ny Tompo Lehibe,
 167     Midera ny Anaranao, J. Ellor
 167/2  Midera ny Anaranao, W. Shrubsole
 168     Ry Jeso! Ny Anaranao, H.J. Gauntlett
 169     Ry Tompo Andriamanitra mpanao izao rehetra izao, B. Crasselius
 170     Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay, I.D. Sankey
 171     Jeso, Mpanjaka malaza, H.R. Palmer
 172     Hoderaiko lalandava Jeso Lay mpanavotro, L. van Beethoven
 172/2  Hoderaiko lalandava Jeso Lay mpanavotro, L. Mason
 173     Hosana no asandratray ho an'i Jesosy, Ph. Phillips
 173/2  Hosana no asandratray ho an'i Jesosy, S. Randrianandraina
 174     Fanahy Masina o ny hevitray izao, E. Bunnett
 175     Avia, Fanahy o, fanahy Masino o, H.G. Nageli
 176     Avia, Fanahy Masino o, midina eto aminay, H. Baker
 177     Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao, Ira D. Sankey
 178     Avia Fanahy o, midina Hianao, H.J. Guantlett
 179     Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa, G. Ramiarison
 180     Ny Tompo, raha vao nanao veloma ny taty, J.B. Dykes
 181     Fanahy Mpanazava,
 182     Ny Pentekosta tonga izao, Martin Luther
 183     Midina, ry Fanahy o!, Ph. Nicolai
 184     Fanahy Mpanazava anay!, Ph. Nicolai
 185     O! Ry Fanahin'ny Ray ao ambony, O. Ahnfelt
 186     Fanahy, Mpanavao anay, Rabanus Maurus
 187     Ny lanitra sokafinao, Martin Luther
 188     Ry Fanahin'aina, L.M. Linderman
 189     O, ry Fanahy Masina o, Kyrie
 190     Ry Fanahy Mpanazava, Elevine Heede
 191     Ny Teny sy Fanahinao, P. Nilsen-Lund
 192     Andriananahary, aba Ray, F. Vogel
 193     Tahio, re, ny teninao, Rabanus Maurus
 194     Andriananahary o endrey, P. Nilsen-Lund
 195     Andriamanitra Ray, J.S. Reimstad
 195/2  Andriamanitra Ray, J. Neander
 196     Ry Rainay ao an-danitra o, Nic. Decius
 197     Haleloia, deraina, Felix Mendelssohn-Bartholdy
 197/2  Haleloia, deraina, A.H. Mann
 198     Isaoranay Jehovah, Hans Rabeony
 199     Misaora! Misaora an'i jehovah, J.H. Rolle
 200     Rainay o Masina!, L. Mason
 201     Midina, Tomponay !,
 202     Ry Ray malala o!, Ch. Rasoanaivo
 203     Ry Rainay be fitia, J.H. Burke
 204     Mamy ny fitianao, C.M. von Weber
 205     Ny Teninao rehetra, S.S. Wesley
 206     Ny teny masinao Jehovah Tompo o, Wesley
 207     Mamy ny teninao, J. Darwal
 208     Ny teny masinao torina hatrizao, J. Darwall
 209     Jesosy tena kiady, I.D. Sankey
 210     Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao, Unknown
 211     Ilay Boky 'zay nodorana, R. Rafihavanana
 212     Velona sy mahery, R. Rafihavanana
 213     Ry fanahy mangetaheta, R. Rafihavanana
 214     Finaritra, ry Tompo o!, P. Nilsen-Lund
 215     Ny teny masina sy to, J.A.P. Schultz
 215/2  Ny teny masina sy to, Pilgrim's Song
 216     Ny teninao ry Tompo o, G.W. Fink
 217     Ry Jesosy Tomponay!, J.R. Ahle
 218     Mba miangavy, Tompo o!,
 219     Ry Mpampianatra mahay, J. Klug
 220     Ry Jeso Tompo, Avotray, L. Mason
 221     Mivory eto izahay, N. Herman
 222     Ry Lela afo Masina, M. Weisse
 223     Mba avia, malakia, J. Neander
 224     Tafavory izahay ka manatona Anao,
 225     Aty an-tranonao izao, J.H. Stockton
 226     Tompo o! Mba te hihaona, W.B. Bradbury
 227     Eto afovoanay, J.R. Ahle
 228     Tafangona aty indray, Ph. Nicolai
 229     Jesosy o! Mba hasoavinao, P. Nilsen-Lund
 230     Mba trotroy ny olona ory, L. Mason
 230/2  Mba trotroy ny olona ory, Sunday School Union
 231     Ry Tomponay Tsitoha, M. Teschner
 232     Ny alahady andronao, F. Duckworth
 233     O! Ray Malala, asehoy,
 234     Mahery Ianao, C. Malan
 235     Tafavory izahay, Phoebe P. Knapp
 236     Avia, Tomponay! Atrehonao 'zahay,
 237     Ry Jehovah Tomponay! Tafavory izahay, J.D. Farrer
 238     Mivory eto izahay, H. Isaac
 238/2  Mivory eto izahay, Ch. Rasoanaivo
 239     Ry Jeso! Vory izahay, G. Smart
 239/2  Ry Jeso! Vory izahay, J.S. Irvine
 240     Alahady, andro tsara,, L. Mason
 240/2  Alahady, andro tsara,, H. Smart
 241     Ry Jeso o! Midina, R.L. de Pearsall
 241/2  Ry Jeso o! Midina, Ch. Rasoanaivo
 242     Misaotra Anao 'zahay, ry Ray!, L. Mason
 242/2  Misaotra Anao 'zahay, ry Ray!, L. Mason
 243     Mivory eto izahay, handre, N. L. von Zinzendorf
 244     Ry Jeso! Mba henoinao, W.H. Gladstone
 245     Ray o! Asehoinao, J.H. Knecht
 245/2  Ray o! Asehoinao, Christian Psalmist
 246     Zazakely entinay mba hatao batisa, W.A. Mozart
 247     Ry Tompo o! Tsinjovinao, J. Klug
 248     Nitondra ny zaza ny reny, Scottish Psalter
 249     Tompon'ny lanitra o! Mba tahio, L. Mason
 250     Atolotray hatao batisa,
 250/2  Atolotray hatao batisa, Rakotonjanahary
 251     Ry Jeso Zana-Janahary, L.M. Linderman
 252     Mba avelao ny zaza, G.J. Webb
 252/2  Mba avelao ny zaza, H.O.C. Zinck
 253     Avia, ry Mpanavotra, Louis Bourgeois
 254     Avia, ry mangetaheta o, Pilgrims Songer
 255     Ny ran'ny Zanakondry latsaka,
 256     Mivoaka ao Golgota,
 257     Ry Jesosy o! indreto, L.M. Lindeman
 257/2  Ry Jesosy o! indreto, R. Auberlin
 258     Manaraka ny hafatrao, J. Stainer
 259     Ny latabatrao ry Jeso!, C.F. Witt
 260     Ry Kristy o! malalako, J. Uglow
 261     Ankehitrio no isehoanao, J. Langran
 261/2  Ankehitrio no isehoanao, W.H. Monk
 262     Indreto izahay, A. Sullivan
 263     Mandrenesa ry sofina, Bokin-kiran'ny Martiora
 264     He! mahagaga anay, G. Lomas
 265     Ny fitiavanao, Day's Psalter
 266     Ry Jeso Tompo, Hianao, C.C. Balle
 267     He, ny andon'ny maraina, R. Lowery
 268     Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay, S.S. Wesley
 269     He! tianay ny monina eto,
 270     Ry Tompo Izay nanangona, E. Hoff
 271     Mba mivavaha raha vao maraina,
 272     Faly izahay nandre, King Thibaut
 273     He! vokatra ny tany, J.A.P. Schulz
 274     Tao an-tany karankaina,
 275     Raisonao, ry Tompo soa, W.H. Doane
 276     Ry Jehovah, Ray Mpahary, Radaniela
 277     Indro, Tompo, vory eto, Wm. Stevenson
 278     Mba ampio, ry Tompo soa, Elevine Heede
 278/2  Mba ampio, ry Tompo soa, A.R. Randrianantenaina
 279     Raisonao, ry Tompo soa, W.A. Mozart
 280     Ry Tompom-boninahitra, G.W. Fink
 281     Vory eto izahay hihevitra ny asanao, G. Rund
 283     Manan-jara ry Jesosy ny mpanomponao, M. Russell
 284     Mangataka aminao ny olonao, ry Tompo, A. Bost
 285     Mivory maro eto ‘zahay navotanao, J.H. Burke
 286     Ry Jeso Mpitarika Hendry, I.D. Sankey
 287     O! Miainga izao, ry miaramila soa, L.J. Delaborde
 288     Sambatra izay voafidy ho mpiasanao, A.E. Rabary
 289     Hitsangana izao ‘zahay ry Tompo o, P. Abelard
 290     Indreo fa mivory izao, Ph. Nicolai
 291     Efa tonga zana-dRay Tsitoha hianao,
 292     Izahay natao batisa, Pilgrimssonger
 293     Izaho nentina nanatrika, Swedish Melody
 294     Ampio aho, Zanahary o,
 295     Miorena mafy tsara, I.D. Sankey
 296     Ankehitriny, Jereo, ry Ray!, P.P. Bliss
 297     Ry havanay malala!, G.C. Stebbins
 298     Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka, American song
 299     Tompo mahery Tsitoha, Ch Rasoanalvo
 300     Ny tany izay vangianao, F. Duckworth
 301     He, sahanao, Mpamonjy o!, J.A. Arne
 302     Miandry ao ny Tomponao, N. Rabenimanana
 303     O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso,
 304     He, ali-maizim-pito e!, H.F. Hemy
 305     O! miasa, sakaiza, L. Mason
 306     Mamafaza voa, ka aza mba malaina, G.A. Minor
 307     lza no hanompo an'i Jeso soa?, J.R. Sweney
 307/2  lza no hanompo an'i Jeso soa?, C. Roberts
 308     O! miainga, miasa izao, P.P. Bliss
 309     Iza no hitantara ny Tompo Jesosy, W.H. Doane
 310     Misy maro ao an-tsaha mitaraina, W.B. Bradbury
 311     Miely lavitra any ny olo-marobe, G.J. Webb
 312     Mitoera, ry Jesosy!,
 312/2  Mitoera, ry Jesosy!, J. Hughes
 313     Miantra ny firenena, ry Jesosy Tomponay !, T.E. Perkins
 314     Injany, misy feo!, J.H. Maunder
 315     Ry Ziona, mitsangana, ka mihazava izao, C.F. Witt
 316     Maizina ny firenena, J. Neander
 317     O, ry Rain'ny fahazavana tsy milentika!,
 318     Mandrosoa, ry mpanarato, I.D. Sankey
 319     Mba iraho ny Fanahy ry Jesosy Tompo o!, S.J. Vail
 320     Manana fiorenana ny fiangonan'i Kristy, L.M. Lindeman
 321     Ry Jesosy Tomponay,
 322     Indro, Tompo, misy trano, W.J. Kirkpatrick
 323     Vory ny mpanomponay, Bilby
 324     Ry Andriananaharinay, Ph. Phillips
 325     Ry Jehovah Tomposoa, Ramboatina
 326     Atreho ny mpanomponao, A. Randrianjafy
 327     Isaoranay Anao, G. Andriamanantena
 328     Mba tahio Jeso o!, J. R. Ahle
 329     Saotra, dera, no homena, L. Bourgeous
 329/2  Saotra, dera, no homena, P. Nilsen-Lund
 330     Sambatra ny mankato, P. Nilsen-Lund
 331     Mba soraty ao am-poko, L. Bourgeous
 332     Finaritra ny olonao,,
 333     Hody, Tompo, izahay, J.P.E. Hartmann
 334     Sambatra ny sofiko, L.M. Lindeman
 334/2  Sambatra ny sofiko, Raseta, Ambato
 335     Hody izahay Zanahary!,
 336     Ampodio izahay, Jehovah, W.L. Viner
 337     Ry Jehovah, Tompo o!, Mendelssohn-Bartholdy
 337/2  Ry Jehovah, Tompo o!, S.D. Martin
 338     Arovy aho, Tompo,
 338/2  Arovy aho, Tompo, G.J. Webb
 339     Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo, I.D. Sankey
 340     Tompo o, mba hasoavy, G.C. Tuller
 341     Tompo o! ampitandremo, W.B. Bradbury
 342     Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy,
 343     Ry Jeso Tompo soa, Fr. Abt
 344     Fiadanana be, W.H. Doane
 345     Mba tarihonao, ry Raiko, H. Wetterling
 346     Ny teninao, Jehovah o!, W.H. Havergal
 347     Derao Andriamanitra, L. Bourgeous
 348     Andriamanitra tahio ny mihaino,
 349     Dera re, laza anie,
 350     Hianao ry Ray no mibaiko, P. Ramilison
 351     Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana, C.A. Miles
 352     Fantatrao va ny Mpamonjy, R. Rafihavanana
 353     Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao, P.P. Bliss
 353/2  Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao, I.D. Sankey
 354     Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao, I.D. Sankey
 355     Ry namako mahantra, manaram-po izao, W.H. Doane
 356     Ry mpanota! Mihevera, G.C. Stebbins
 356/2  Ry mpanota! Mihevera, G.C. Stebbins
 357     Efa tonga aty izao, P.P. Bliss
 358     He! Ry namako mahantra, R. Lowry
 359     Tsy renao va ny feon'ny Ray?, Sankey
 359/2  Tsy renao va ny feon'ny Ray?, Congregational Psalmist
 360     Mba hevero, ry mpanota!, G.C. Tullar
 360/2  Mba hevero, ry mpanota!, I.D. Sankey
 361     Manatona, ry malala!, F. Voiglander
 362     Tsy fantatrao va Ilay namonjy anay?, Sunday School Union
 363     Ry olo-mahantra, W.H. Doane
 364     Ry mpanota! Ry mpanota!, J. McGranahan
 365     He! Ry mpanota ana, sasatra, T.F. Seward
 366     Andeha ry hava-malala,
 367     Ry zanako mania!, I.D. Sankey
 368     Manatòna, ry mpanota, Ch. Rasoanaivo
 369     Faingana, ry hava-malala,
 370     Mba henoy ny feon'i Jeso, G.C. Stebbins
 371     Mankanesa, ry mpanota, Ratany
 372     Ry tany o, ry tany o, P. Nilsen-Lund
 373     Moa isaoranao ny Tompo, J. Schop
 374     Hevero, ry andevom-pahotana, G. Rudd
 375     Raha mangoraka ny fo, C.C. Case
 376     Mpanota ory sy mahantra, P. Nilsen-Lund
 377     Tsy mba hisy tonga ary an-danitra,
 378     Ho aiza, ho aiza izao hianao, O. Ahnfelt
 379     Torotoro va ny fonao, J.A. Josephson
 380     Mba mifohaza re, henoy izao, O. Ahnfelt
 381     He ny fiantsoana, H. Rung
 381/2  He ny fiantsoana, Randrianjafy Abe
 382     Ry olo-matory o, mba mifohaza, L.M. Lindeman
 383     O, ry mpanota aza manda, G.F. Root
 384     Ry olom-bery, tsy ho very foana ny andronao,
 385     Ny Mpamonjy be fitia, A.P. Berggreen
 386     He, Jesosy Tompo soa, Erik Hoff
 386/2  He, Jesosy Tompo soa, E. Rainimilavonjy
 387     Ampihetsehin'inona izao ireo vahoaka, T.E. Perkins
 388     Tsy maintsy hateraka indray hianao, P. Nilsen-Lund
 389     Ny perla madio, ny perla vaovao,
 390     He, Jesosy Tomponao, J.R. Ahle
 391     Mpanota o, mba mihevera tsara, Carl Lungren
 391/2  Mpanota o, mba mihevera tsara, I.D. Sankey
 391/3  Mpanota o, mba mihevera tsara,
 392     O mba raiso izao, misy lovanao ao, Morning Star
 393     Misy havana ao ala-trano ao, Raganriela, Loharano
 394     O! avia ry mpanota, E.T. Coffin
 395     Modia, modia, o, ry mpanota o!,
 396     Aizan'ny lanitra hianao, G. Palestrina
 396/2  Aizan'ny lanitra hianao, E.E. Hasty
 397     Ry olona mbola tamana amin-dratsy,
 398     Iza no hiara-dia, L. Bourgeous
 399     Ny sento ajanony, ry malahelo o!, C. Urban
 400     Tompo Tsitoha, izahay mifona, J. Cruger
 401     Izaho nivily, ka simba ny fo,
 402     Ory sady mitomany, L. Bourgeous
 403     Ry Jeso Tompo tsara o, W.B. Bradbury
 404     Ny fasika amoron'ny rano, J. Klug
 405     Jesosy Kristy Tompo o,
 406     Manenina aho, Ray masina o, J. Ramala
 407     O, ry Raiko, Izay malala, H.S. Oakeley
 408     Jehovah, Ray mahari-po, E. Miller
 408/2  Jehovah, Ray mahari-po, H.C. Zeuner
 409     Ry zaza mpiodina, mba miverena, L.M. Lindeman
 410     Ry Jeso o! Jereo, J. McGranahan
 411     Ry Zanahary Tomponay, L. Bourgeous
 412     Jehovah Tompo o!,
 413     Ry Mpamonjy, Tompo soa, L. Hartsough
 414     Jeso, Vatolampinay, J. Hastings
 414/2  Jeso, Vatolampinay, D.Bortnianskij
 415     Mifona aminao izahay,
 416     Mamindra fo amiko,
 417     Nandao Anao ela aho, G.C. Hugg
 418     Amorony fo madio, Ph. Razafindraraoty
 419     Ry Raiko o! Ry Raiko o!, J. Andriamasinoro
 420     Ry Raiko feno antra, N. Rabenimanana
 421     Andriamanitra o, Ray Mpamindra fo, D. Raseta
 422     Ry Andriananaharinay, H.L. Morley
 422/2  Ry Andriananaharinay, Ch. Rasoanaivo
 423     He! Maharavoravo, J. Rajaonah
 424     Tsaroako dia tsaroako, J. Andriamasinoro
 425     Ny ratsy efa tiako, Avy S. Stanley
 426     Nanatona Anao, Mpanavotra o!, Ole Bull
 426/2  Nanatona Anao, Mpanavotra o!, H. Buvarp
 427     Ho vavolombelonao, D. Rakotoarivony
 428     Reko izao ry Tompo, D. Ranoason
 429     Inty ny olonao, Jeso Tompo o, W.H. Doane
 430     Endrika sariaka, Rajerimanana
 431     Na be no mahareraka,
 432     Mandra-piavin'ny Tompo, P. Ramilison
 433     Mba taominao ny fo izao, P. Nilsen-Lund
 434     Ny foko, ry Mpamonjy, P.P. Bliss
 435     Iza no hanoa ny Tompo lehibe ?, J. Goss
 436     Ny foko, ry Jehovah o!, W. Gardiner
 437     Ry Jeso Kristy Tompo, S.W. Martin
 438     Avia, Jehovah Tomponay, W.B. Bradbury
 439     Mba taomy aho e, R. Lowry
 440     Ry Kristy o, Mpanjakako!,
 440/2  Ry Kristy o, Mpanjakako!, J.S. Irvine
 441     Raiso aho, Tompo o, J.B. Dykes
 442     Endrey! 'ty fahotana,
 442/2  Endrey! 'ty fahotana, S. Razafinrazka
 443     Raiso ho Anao ny foko, Rabary
 443/2  Raiso ho Anao ny foko,
 444     Ry Raiko feno antra, I.D. Sankey
 444/2  Ry Raiko feno antra,
 445     Jeso mora fo indrindra, J.R. Sweney
 445/2  Jeso mora fo indrindra,
 446     Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko, H.P. Main
 447     Hianao ry Kristy Tompo, I.D. Sankey
 448     Ry Tompo o! Tariho, J.R. Sweney
 449     Njay reko Tompo o!, L. Hartsough
 450     Jeso Kristy be fiantra,
 451     Tompo o! Tsy takatry ny saiko, H. Lillenaes
 452     Tompo o! Ovay ny foko, G.C. Stebbins
 452/2  Tompo o! Ovay ny foko, G.C. Stebbins
 453     Mihira, ry mponina ao an-danitra, G.F. Root
 454     Veloma no apetrako,
 455     Ny androm-pahasoavana,
 456     He, sambatra ny navelanao, C.E.F. Weyese
 457     Jeso hany iriko, L.M. Linderman
 458     Tompo tia o, midina, J. Zundel
 459     Jeso Loharanon'aina, Valborg Anderssen
 460     Ario ny tahotrao, Ratany
 461     Aoka ho an'Andriamanitra,
 461/2  Aoka ho an'Andriamanitra, H. Carey
 462     Eo an-tananao, ry Raiko!, S.J. Vail
 463     Jehovah no Ampinga, J.H. Knecht
 464     Jeso Tompo manan-kery, E.W. Bullinger
 465     Ry Jeso o, ry Jeso !, W.H. Doane
 465/2  Ry Jeso o, ry Jeso !, Ch. Rasoanaivo
 466     Ry Jeso o ! ry Jeso o !, H. Smart
 466/2  Ry Jeso o ! ry Jeso o !, Ch Rasoanaivo
 467     Mba manampia anay, R. Harrison
 468     Irinay Jeso tia, J. Hayden
 468/2  Irinay Jeso tia,
 469     Jeso o, Mpitia anay, W.B. Bradbury
 470     Ny foko, ry Mpamonjy, Ramboatina
 470/2  Ny foko, ry Mpamonjy, R. Lowry
 471     He sambatra aho, Jeso, J. Rajaonah
 472     Iriko e, ry Jeso hitovy aminao, Sullivan
 472/2  Iriko e, ry Jeso hitovy aminao,
 473     Momba anay, ry Jeso Tompo o, W.H. Monk
 474     Jesosy o, Hianao no faleha, J.F. Thrupp
 475     Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa,
 476     Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao, I.D. Sankey
 477     Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo o, W.B. Bradbury
 478     Ny hirako izao Ray be fitia, A. Sullivan
 478/2  Ny hirako izao Ray be fitia, J.B. Dykes
 479     Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa, I.D. Sankey
 480     Mamin’ny foko, ry Jeso o, Phoebe P. Knapp
 481     Ry Tompo be fitia !, J. McGranahan
 482     Jehovah o! Hianao, L.V. Beethoven
 483     Zanahariko Tsitoha, S.B. Marsh
 484     Ireo didinao, Jehovah Ray, Ranaivo-Rajerimanana
 485     Moa Jesosy ve tsy ahy?, Ramanantsalama
 486     Inona no hahasaraka ahy, I.D. Sankey
 487     Fanavaozan'izay mahagaga tokoa, Ch. H. Gabriel
 488     Na inona na inona hitranga, Jeso!, Georges Andriamanantena
 489     Tena sambatra sy maha-te ho tia, Ch H. Gabriel
 490     Ry Kristiana, andrandrao, M. Greitter
 491     Inoantsika marina, P. Nilsen-Lund
 491/2  Inoantsika marina, C.H. Rink
 492     Izaho mino ny Mpamorona,
 493     Ny loharanom-pamonjena, Hamburg
 494     O, ry zanahary, Gud Skal Alting Mage
 495     Jeso dia tokiko, J. Cruger
 495/2  Jeso dia tokiko, P. Nilsen-Lund
 496     Jeso iankinako,
 497     Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra, L.M. Lindeman
 498     Ahy va Jesosy Tompon'aina?, O. Ahnfelt
 499     Inona, re, no atakaloko, G.S. Schofield
 500     He! Manda fiarovana, M. Luther
 501     Namely mafy loatra, H.P. Smith
 502     Finaritra ny vorona ao an'ala,
 502/2  Finaritra ny vorona ao an'ala,
 503     Ry Jeso Tompo tsara o!, W.B. Bradbury
 504     Ambarao, ry mpivahiny!, W.B. Bradbury
 505     Mpivahiny! mba lazao, G.J. Elvey
 506     Tsy misy miadana ka afa-po, P.P. Bliss
 507     Ranomasi-mampahory,
 508     Ny sambonkelinay ety,
 509     Jeso Tompo! Vatolampy., H.R. Bishop
 510     Jeso! ny hamarinanao, G.F. Haendel
 510/2  Jeso! ny hamarinanao, G. Hews
 511     Jeso no Sakaiza tena tia anay,
 512     He! matoky aho, Tompo, J. Zundel
 513     Jeso Sakaizanay,
 513/2  Jeso Sakaizanay, L. Mason
 514     Ry Jehovah Tomponay!, R. Redhead
 514/2  Ry Jehovah Tomponay!,
 515     Tsara lova, ry Jeso o!, W.U. Butcher
 516     An-dafin' ny efitra lava sy maina,
 517     Ny alina ho lasa, J.B. Dykes
 517/2  Ny alina ho lasa, C. Urhan
 517/3  Ny alina ho lasa,
 518     Rehefa vita ny asako ety, Ch. H. Gabriel
 519     Mba maniry hody aho, O. Ahnfelt
 520     Ny masoandronay, L.G. Hayne
 520/2  Ny masoandronay, Ratany
 521     Ravoravo re ny foko, A.P. Berggreen
 522     He, tanim-pahazavana be,
 523     Te-hifindra, C. Voigtander
 524     Hitsahatra aiza, ry foko, izao ?, H.R. Bishop
 525     Vahiny eto isika, H.R. Bishop
 526     Jerosalema ambony, O. Ahnfelt
 527     Nahoana no voageja aty, Mendelssohn-Bartholdy
 528     Tsaroako ho avy ny maraina, M.B. Gyllenhaal
 529     Jesosy no Mpiandry tsara maty tia,
 529/2  Jesosy no Mpiandry tsara maty tia,
 530     Fitiavana ranovelona, H.S. Thompson
 531     Ry Jeso Loharanon'aina, L. Bourgeous
 531/2  Ry Jeso Loharanon'aina, I.D. Sankey
 532     Ry Jeso lohan'ny mpandefitra, W.H. Monk
 533     Iray ny Ray Tsitoha, L.M. Lindeman
 533/2  Iray ny Ray Tsitoha, J. Kugelmann
 534     Misy didy tena tsara, H.H. McGranahan
 535     Finaritra ny manome, Phoebe P. Knapp
 536     Mifankatiava tsara, Ch. Rasoanaivo
 537     Endrey ny hamaroan' ny soa, P.P. Bilborn
 538     Finaritra ny masoko, E.F. Rimbault
 539     Faly dia faly,
 540     Hitako ny lalan-tsara,
 541     He, izany hira manako re, I.D. Sankey
 543     Mihoby ny fanahiko, P.P. Bliss
 544     Misaora an'i Jehovah, W. Croft
 545     Endrey izany hafaliana, A. E. Rabary
 546     Haleloia, Haleloia!, H. Rabeony
 547     Ry Jeso Masoandronay o!, L.E. Jones
 548     He, Jehovah no Mpiandry ahy, Ahnfelt
 549     Jesosy no asandratro, P. Nilsen-Lund
 550     Ry Tompo o, ny tany maina, P.A. Bost
 551     Tsy lany fahoriana, Mendelssohn-Bartholdy
 551/2  Tsy lany fahoriana, A.H. Mann
 552     Ry foko o, mba atolory, P. Nilsen-Lund
 553     Any an-danitra ambony, J. Commontan
 554     Ry Tompo mahavonjy o, Ch. Rajoelisolo
 555     Rahoviana no ho lany, A.P. Berggreen
 556     Ny paradisa an-tany,
 557     Raha manahy ny fanahy, L.M. Lindeman
 558     Ity fonenana ity, P. Nilsen-Lund
 559     He, vetivety ny aty an-tany, I.D. Sankey
 560     Mpivahiny aho eto, S.J. Vail
 561     Raha maizina ny lalana,
 562     Miandry ao ambony, G.J. Webb
 562/2  Miandry ao ambony, H.O.C. Zinck
 563     Ry mana-manjo,
 564     Tsy hita izay androko sisa aty, J. McGrahan
 565     Mandrahona ny andronay, W. Blow
 566     Raha mafy ny manjo, R. Redhead
 566/2  Raha mafy ny manjo, J.H. Knecht
 566/3  Raha mafy ny manjo,
 566/4  Raha mafy ny manjo, Ch. Rasoanaivo
 567     Aza malahelo,
 567/2  Aza malahelo, P.P. Bliss
 568     Ry fanahy ory,
 569     Indrisy ry sakaiza ory fo, H.M. Warner
 570     Mafy ny alon-drano izao, G.F. Root
 571     Raha misy mampahory, Ratany
 572     Jereo ny fahorianay, J.A. Arne
 573     Mahereza ry sakaiza, Crystal Spring
 574     Aza kivy hianao, J.B. Dykes
 574/2  Aza kivy hianao, J.B. Dykes
 575     Ry Jeso o! Sakaiza,
 575/2  Ry Jeso o! Sakaiza, Randriamanalina Rombalahivola
 576     Ry Sakaizan' ny mpanota,
 576/2  Ry Sakaizan' ny mpanota, E.J. Hopkins
 577     Jeso Sakaizanay, W.H. Doane
 578     Lohasahan-dranomaso, J.P. Holbrook
 579     Aza mba mandao ahy ry Mpamonjy o, W.H. Doane
 580     Ry be fiantra sy be indrafo,
 581     Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo, F. Ambresin
 582     Ry Jeso o tahio izahay aty am-pandehananay, Consécrations et Louanges
 582/2  Ry Jeso o tahio izahay aty am-pandehananay, J.B. Dykes
 583     Mba tarihonao Tompo o izahay, A. Dresse
 584     Arovy ny fanahinay Andriamanitra,
 585     Mahantra aho Tompo o ka mba tsarovinao,
 585/2  Mahantra aho Tompo o ka mba tsarovinao, C.G. Glaser
 586     Jesosy Kristy Tompo o hianao no antenaiko, V. Babst
 587     Jehovah Tompo no itokiako, H.O.C. Zinck
 588     Tompo Mpamindra fo mahery sy tsitoha, J. Andrianntsiferanarivo
 589     Ry Jesosy Tompoko, izay nanetry tena o, Moravian melody
 590     Kristy Tsitoha, Tomponay mahery, J. Cruger
 591     Ry Jesosy, Izay Mpiahy, W.H. Doane
 592     Be ny mampahory, Pilgrimssonger
 592/2  Be ny mampahory, Raseta, Ambato
 593     Ry Jeso o, Mpanjakanay, W.B. Bradbury
 594     Ry Tompoko malala, mpiandry tsara o, C. Urban
 595     Ry Raiko o ! Mba raiso ny tanako, F. Silcher
 596     Indreto izahay mitomany, L. Dahle
 597     O ry Jesosy Mpamonjy mahery, I.D. Sankey
 598     Omeo mba handramako, N. Herman
 598/2  Omeo mba handramako, A. Randrianantenaina R.
 599     O, Ry Jesosy mifaly ny foko, Anna Thunem
 600     Ry Raiko o!, Samson, Ambato
 601     Misaotra Anao, Jesosy o!, Andrianjafy, Antsirabe
 601/2  Misaotra Anao, Jesosy o!, J. Kug
 602     Ry Andriamanitry ny famonjena, J. Barnby
 602/2  Ry Andriamanitry ny famonjena, F.F. Flemming
 603     He sambatra Jesosy o, L.M. Lindeman
 603/2  He sambatra Jesosy o,
 604     Ento aho ry Jehovah, W.B. Bradbury
 605     Jeso Hery mahavonjy, P. Ramilison
 606     O, ry Raiko Izay mpandahatra, Randriamanalina
 607     Jeso no mpiambina antsika, W. Mather
 608     He, miandrandra Anao,, F. Giardini
 609     Hianao Jehovah Tompo!, Th. Hastings
 610     Ny foko, ry Jehovah o!, W. Wheale
 611     Jehovah Ray Malala o, W. Croft
 611/2  Jehovah Ray Malala o,
 612     Ry Ray mpiaro lehibe, G. Hews
 613     Mpiandry lehibe!, H.G. Naegeli
 614     O! Ray jereo ny zanakao!, J.B. Dykes
 614/2  O! Ray jereo ny zanakao!, Ch. Rasoanaivo
 615     Ry Jehovah Ray mahery!, T.C. O'Kane
 616     Rainay be fitia!, L. Mason
 617     Aza manadino ahy, C.C. Converse
 618     Eny, Raiko! Mba tariho, I.D. Sankey
 619     Ry Raiko o! Tariho ny zanakao,, J.B. Dykes
 619/2  Ry Raiko o! Tariho ny zanakao,, C.H. Purday
 620     Zanahary, Ray mahery, Union
 621     Ry Jeso be fitia!, J. Hullah
 622     Mba tantano Raiko o!, F.M. Davis
 623     Mba omeo ahy, P.P. Bliss
 624     Jeso o, Mpiandry tsara!, W.B. Bradbury
 625     Mpamonjy soa malala o, I.D. Sankey
 625/2  Mpamonjy soa malala o, Ranaivo
 626     Jeso Tompo, mamindra fo, J.R. Sweney
 627     Vimbino tsara izahay, F.J. Hayden
 627/2  Vimbino tsara izahay, D.B. Towner
 628     Ry Mpamonjy olom-bery!, P.P. Bliss
 629     Ry Jeso Mpamonjy, Mpanavotra any!, Voice of Praise
 630     Ry Jesosy mba tantano, I.D. Sankey
 630/2  Ry Jesosy mba tantano, Blaenwern
 631     Ry Jesosy Tompo tsara, H.P. Main
 632     Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina, Johanesa, Ambato
 633     Izaho tsy mba mahalala, Hambourg
 634     Ny lalana izay nataon'Andriamanitra, Union
 635     Aina no fetra ry Jesosy Tompo,
 636     Hianao ry Jeso o, Etoile du Matin
 637     Mahareta, mahareta,, W. Boyce
 637/2  Mahareta, mahareta,, Malagasy melody
 638     Ry Jeso Mpamonjy malala, J. McGranahan
 639     Ry miaramila! Mandrosoa izao, A. Sullivan
 640     Misy fahavalo maro, F.H. Barthelemon
 641     Ry kapiteny, be ny ady manjo, P.P.Bliss
 642     Hitako izao, sakaiza!,
 642/2  Hitako izao, sakaiza!, H. Lutteroth
 643     O! mandrosoa mba ho tena mpandresy, F. Ambresin
 645     Jesosy Kapiteninay,, A. Grety
 646     Na aiza no alehako, Freylinghausen Gesangbuch
 647     He! Sarotra ny lalam-pamonjena, H.O.C. Zinck
 648     Miambena izao,, A. Drese
 649     Ry mino miambena re,,
 649/2  Ry mino miambena re, Swedish melody
 650     Miambena mivavaha, fa tsy fantatrao, P.P. Bliss
 651     Jeso, ampio izahay mba handresy, P. Pedersen
 652     O, ry Jesosy, omeo ny hery, H. Buvarp
 653     Sakaiza, raha tia, Nic. Herman
 654     Mba faingana re, ry mino, E.S. Rice
 655     Kristy miantso antsika hiady, K. Ostby
 656     Maty malala, ka ory ny fo!,
 657     Lasa re ilay nazoto, Treasury
 657/2  Lasa re ilay nazoto, Ch. Rasoanaivo
 658     Tonga ny fahafatesana!, P. Nilsen-Lund
 659     Ry hava-malala misaona, J. Klug
 660     Sambatra ny nodimandry, Ph. Nicolai
 661     He, lasa ny zaza malalan'ny fo!, A.P. Berggreen
 662     O, ry Mpamomjy avia Hianao,
 663     He, lasa izao ny malala, Kr. Wendelborg
 664     Nalain'ny Mpahary ity zaza ity, Stef. Ramaka
 665     Ry mpisaona malahelo, W.H. Monk
 665/2  Ry mpisaona malahelo, Anglican melody
 666     Eo ankavanan-dRay Hianao,, Danish Melody
 667     Zavatra iray ihany, Unknown
 668     Jesosy Tompoko no lalana,
 669     He, tazako ny laln-tery,, C. Israel Sandstrom
 670     Ny ony tsy miato, fa mitady, P. Nilsen-Lund
 671     Ao an-danitra dia ho sambatra, G. Ruud
 671/2  Ao an-danitra dia ho sambatra, Unknown
 672     O, mamiratra fatratra ery, J.P.Webster
 673     Hevero ny fihaonam-be,
 674     Ry mpivahiny reraka sy hana, A.C. Adam
 675     Indreo ao an-danitra ny olo-marobe, C.H. Purday
 676     Ny voarain'Andriamanitra ary, C. Malan
 676/2  Ny voarain'Andriamanitra ary, J. Regnart
 677     He! Tazana ao an-danitra,
 678     Hajao ny olo-masina,
 679     Moa te-hiara-dia?, G. Ruud
 680     Aingao ny masontsika, J. Rakotonirainy
 681     Iza moa ireo mitsangana, W.B. Ogden
 682     Hianao, Jehovah Tompo, Rabehiandrana
 682/2  Hianao, Jehovah Tompo, J. McGranahan
 683     Ao am-pitan'ilay lohasaha izay, W.H. Doane
 684     Ao ny lanitra tsara tokoa, J.P. Webster
 685     Matokia mpivahiny!,
 686     Maniry izahay, I.B.Woodbury
 687     Ny tranon'ny Raiko Trano madio, S.D. Major
 688     Misy tany mahafaly, G.F. Root
 689     Fandalovana aty, lanitra honenako, J. Richardson
 690     He! Misy re fonenana, Voice of Praise
 691     Ny lapan'Andriamanitra, J. Mainzer
 691/2  Ny lapan'Andriamanitra, A.W. Mozart
 691/3  Ny lapan'Andriamanitra, Unknown
 692     He! Misy tany soa,
 693     Ao ambony ny lapan'ny Ray, I.D. Sankey
 694     Enga ka hanana elatra soa, J.H. Bayley
 695     Ary an-koatra ary ilay Paradisa soa, J. Stainer
 695/2  Ary an-koatra ary ilay Paradisa soa, J. Cruger
 697     Any ambony fonenana tsara, Ch. Gabriel
 698     Iza re ireto avy, Darmstadt
 698/2  Iza re ireto avy, W. Schulthes
 699     Midera Anao ny olo-masina, J. Barnby
 700     Ao ny andro lehibe, Ch. Gabriel
 701     Ny hiran'ny lanitra tsara tokoa, J.R. Murray
 702     An-danitra, an-danitra, L.M. Lindeman
 703     Ry Jehovah Ray Tsitoha, Consolation (alt)
 703/2  Ry Jehovah Ray Tsitoha, J. Rakotonirainy
 704     Ry olon-kanao fanekena masina, F.P.E. Hartmann
 705     Ry Tompo Zanaharinay, L. Mason
 705/2  Ry Tompo Zanaharinay, L. Mason
 705/3  Ry Tompo Zanaharinay, W.R. Wagner
 706     Izao manatrika Anao, Rakotonjanahary
 707     Ry Jesosy be fitia, M.M. Wells
 708     Ry Jehovah, Ray Kiady, Randrianjafy
 708/2  Ry Jehovah, Ray Kiady, P. Nilsen-Lund
 709     Jehovah o, mba mihainoa!, W.A. Ogden
 710     Nakambanao, ry Tompo o!, Ph. Nicolai
 711     Tompo o, endrey ny fitahiana, Randrianjafy
 712     Raha tsy Jehovah no manao ny trano, Ratovondrahety Rafihavanana
 713     Miposaka indray ny masoandro, H.O.C. Zinck
 714     Jehovah Zanahary, H.O.C. Zinck
 715     Tonga ny maraina, J.C. Rinck
 716     Ry Tompo o, tahio, G.J. Webb
 717     Andeha raha maraina,
 718     He torimaso mamy, G. Ramiarison
 719     Efa lasan-davitra, L.M. Lindeman
 720     Lany indray ny andro, J.C.H. Rinck
 721     Ny andro efa lany, H. Isaak
 722     He, alina ny andro, H.L. Hassler
 723     He, alina indray izao,
 724     Mpamonjy Masoandronay!,
 725     Alina ny andro, Old St. Company
 726     Efa hariva Jeso tia!, J.B. Dykes
 727     Andriananahary nikarakara anay, G.J. Webb
 728     Atreho ny sakafonay, B. Crasselius
 728/2  Atreho ny sakafonay,
 729     Ry Jehovah Ray Tsitoha, Ch. Rasoanaivo
 730     O! tahio ny havanay re, Vesper Hymn
 731     Enga anie ka homba anao Jeso!, W.G. Tomer
 732     Veloma indrindra, ry havana o!, L.M. Lindeman
 733     Ny fihaonana an-tany, G.J. LeJeune
 734     Zanahary o tahio ny tanindrazanay, G. Ramiarison
 735     Arovy, Ry Tsitoha, B. Richards
 736     Mba tahionao, ry Jehovah!, J. Stainer
 737     Ry Ray, tahionao i Madagasikara, C. Malan
 738     Havaozy, Tompo o,, C. Malan
 739     Ry Jehovah Tompon'aina,, Noasy Naivojaona
 740     He! Ny tany manontolo, H.P. Main
 740/2  He! Ny tany manontolo, Blaenwern
 741     Jehovah Tompo o!, J.P. Holbrook
 741/2  Jehovah Tompo o!, London, 1744
 741/3  Jehovah Tompo o!, Ch Rasoanalvo
 742     Zanahary no mahela, Cantique évangélique
 743     Ny andronay mandala, Sunday School
 744     He! Ny andro mora lasa,
 745     Henoy ry Jeso Tompo, H.L. Hassler
 746     Mifalia, ry sakaiza!, P.P. Bliss
 747     Haleloia! Sambasamba!, Treasury
 747/2  Haleloia! Sambasamba!, Ch. Rasoanaivo
 748     Havaozy Tompo o!, S. Rabary
 749     Ny taom-baovao dia tonga indray, R.W. Dixon
 749/2  Ny taom-baovao dia tonga indray, T. Williams
 750     Dera, laza, ry Mpanjaka, C.F. Witt
 751     He, vaovao ny taona, W. Hey
 752     O, ry Jesosy, ny Anaranao, W.H. Monk
 753     Tiako ny hiaraka Aminao, Catholic hymn
 754     Mitsangana, mandehana, W.H. Jude
 755     O! ry tanora, mba tsarovy, J.A. Bland
 756     Avia, ry sakaiza o!, H. Buvarp
 756/2  Avia, ry sakaiza o!, G. Rudd
 757     Tsarovy, ry sakaiza, W.H. Doane
 758     Tsarovy e! rankizy, S. Salvatori
 759     Ry Sakaizan'ny tanora!, J. McGranahan
 760     Aza mba manadino ny ray sy reninao,
 761     Ry Jeso, Zoky be fitia, G.F. Root
 762     Modia, modia, W.H. Doane
 763     Tanora o! Ny Nosindrazanao, J.R. Sweney
 764     Tsy mangataka aho Tompo, J. Hughes
 765     Henoy ny antson'ny Tompo, J. Rajaonah
 766     Jeso Mpanjaka Malaza tokoa, J. Rajaonah
 767     Ry Jeso, Zaza marina o, J.S. Bach
 768     Endrey! Endrey! Tompo o!, E. Husband
 769     Misy toerana voafidy, R. Rahoerson
 770     Hajain'ny saiko, fototry ny aiko,
 771     Tsinjovinao ny vorona, J.W. Van deVenter
 772     Manatòna, manatòna,
 773     Hianao, ry Jehovah, no Rainay tokoa,
 774     Fony Jeso nivahiny,
 775     Ry Jesosy Tomponay, mamindra fo aminay, J. Hastings
 776     Mba ekeo, ry Jeso Tompo izahay madinikao, J. Raminosoa
 777     He, zaza marobe tokoa, Glory
 778     Vory izahay izao, Bilby
 779     Jeso Kristy Tomponay, Jeso Kristy, Avotray,
 780     He, dera, laza, hery, A. Rossini
 781     Mijere ry ray sy reny!, S.J. Vail
 782     Lazao, lazao, rankizy, Sunday School Choralist
 783     He maharavoravo!, R. Jackson
 784     Jeso be fitia!, S. Baring-Gould
 785     Izahay ankizy te-hidera Anao, S. Baring-Gould
 786     Ny teninao Jehovah Izay ianaranay, J. Haydn
 787     Izay mahakolokolo no manana ny soa, I.D. Sankey
 788     Ry Jeso Sakaizan'ny zaza, J.R. Sweney
 789     Zaza izahay, ry Jeso o,
 790     Jeso o, Sakaiza tsara, G.F. Root
 791     Tonga ny hariva, J.C.H. Rinck
 792     Misy zaza marobe, J. R. Ahle
 793     Mba tsarovy re rankizy, Swedish melody, Zionstoner
 794     Ry Jesosy tsara ao an-danitra, J.C.H. Rinck
 795     Jeso o, Sakaizanay, J. Ramala
 796     Henoy izany hira vao, P. Knudsen
 797     Ry Jeso Zaza masina, Norway Song
 798     Izahay zazakely manatona Anao, Gustava Kielland
 799     Zaza sambatra tokoa, C.F. Witt
 800     Haleloia asandratray, J. Ramala
 801     Izaho dia zaza, malemy osa fo, F.J. Haydn
 802     Misy ny fonenana, German song
 803     Avia ry Fanahy o, ho eto aminay,
 804     O, ry Fanahy Masina,
 805     Izao rehetra izao dia mankalaza Anao, C.E.F. Weyse
 806     Avia ry zaza, avia izao, J. Blomquist
 807     Manatona re, rankizy, L. Mason
 808     Eo an-tratranao Jesosy, A.C. Rutstrom
 809     Jeso Sakaizan'ny zaza, Tompo tokoa, W.F. Hurndall
 810     Tompo, manampia ny mpianatrao, J. Blanquist
 811     O, rankizy izay mivory, A. Nettleton
 812     Ry Jeso Zokinay o, German hymn
 812/2  Ry Jeso Zokinay o,
 813     Tia zaza, C.M. Bellman
 814     Tsara re, ny lanitra,
 815     Lay ora tao Getsemane, Asa Hull
 816     Ny lohan'ny eklesia dia Jesosy Tompony, S.S. Wesley