small church music

Hymn Books Ffydd

browse by Category

Caneuon Ffydd, 2001

Welsh Hymn Book

     1     Cydganwn foliant rhwydd, Dennis (1)
     2     Hwn yw y sanctaidd ddydd, St. Augustine (2)
     4     Mae'r nefoedd faith uwchben, Arfryn (4)
     5     Bydd gyda ni, O Dduw ein Tad, Treforian (5)
     6     Nesawn i'th wydd, O Arglwydd Ior, Martyrdom (6)
     7     Mae'r orsedd fawr yn awr yn thydd, Martyrdom (6)
     8     Dewch, bawb sy'n caru enw'r Oen, Richmond (7)
     9     Deuwn yn llon at orsedd Duw, Warrington (8)
   10     Hwn ydyw'r dydd o ras ein Duw, Warrington (8)
   11     Corona'n hoedfa ar hyn bryd, Dyfrdwy (9)
   12     Ymgrymwn oll ynghyd i lawr, Bryn-teg (10)
   13     Wrth ddyfod, Iesu, ger dy fron, Ombersley (11)
   14     Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr, Yr Hen Ganfed (12)
   16     O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr, Yr Hen Ganfed (12)
   17     Dyro innni dy arweiniad, Dolfor (13)
   18     Gwaith hyfryd iawn a melys yw, Moliant (14)
   19     O rhoddwn fawl i'n Harglwydd Dduw, Moliant (14)
   21     Dyro inni fendith newydd, Caersalem (16)
   22     Dan dy fendith wrth ymadael, Caersalem (16)
   23     Gyda thoriad gwawr y bore, Salm Foreol (17)
   24     O cenwch fawl i'r Arglwydd, Ellacombe (18)
   25     Daeth eto fore Saboth, Ellacombe (18)
   26     Dyrchafwn ganiad newydd, Ellacombe (18)
   27     Adnewydda f'ysbryd, Arglwydd, Hyfryd Lais (19)
   28     R hwn sy'n gyrru'r mellt i hedeg, Hyfryd Lais (19)
   29     Esgyn gyda'r lluoedd, Hadley (20)
   30     Glan gerwbiaid a seraffiaid, Sanctus (21)
   31     Disgwyl yr Ior, Disgwyl yr Ior (22) ©
   32     Trwy d'Ysbtyd heddiw awn, Ascalon (23)
   33     Rho dy fendith, Ysbryd Glan, Brynawel (24)
   34     Braint, braint, Braint (25)
   35     Hwn, hwm ydyw'r Duw folwn ni, Celeste (26)
   36     Wel dyma hyfryd fan, Clorach (27)
   38     Cariad Tri yn Un, Spire (29)
   40     Bendithia ni, Iachawdwr hael, St. Catherine (31)
   41     Ymgrymwn ger dy fron, Capel Tygwydd (32)
   42     Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Nicea (33)
   43     Arglwydd, mae yn nosi, Bemerton (34)
   44     Nefol Dad, mae eto'n nosi, Emyn Hwyrol (35)
   45     Y dydd a roddaist, Ior, a giliodd, St. Clement (36)
   46     O Dad, fe'th garwn, addolwn, gogoneddwn, O Dad, Fe'th Garwn (37) ©
   49     Diolch i ti, yr hollalluog Dduw, Diolch I Ti (40)
   50     Down i'th wyddfod, Dduw, kwmbayah, Kwmbayah (41)
   54     Deuwch gyda mi draw i dy fy Nhad, Anad (45)
   55     Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Sanctaidd (46)
   60     Halelwia, halelwia, Halelwia (51)
   61     A Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt, St. Anne (52)
   62     Yr Arglwydd yw fy Mugail da, Crimond (53)
   63     Gofala Duw a Thad pob dawn, Paradwys (54)
   64     Tydi sy deilwng oll o'm cân , Godre'er Coed (55)
   65     Am gael cynhaeaf yn ei bryd, Godre'er Coed (55)
   66     Trwy ddirgel ffyrdd mae uchel Ior, Beethoven (56)
   67     Molianned uchelderau'r nef, Wiltshire (57)
   68     Cydunwn oll o galon rwydd, Glanceri (58)
   69     Wrth orsedd y Jehofa mawr, Mainzer (59)
   70     O Dduw a Llywydd oesau'r llawr, Mainzer (59)
   71     Yn dy law y mae f'amserau, St. Garmon (60)
   72     Nefol Dad, erglyw ein gweddi, Dwyfor (61)
   73     Arglwydd grasol, dy haelioni, Dwyfor (61)
   74     N'ad im adeiladu'n ysgafn, Groeswen (62)
   76     Mae Duw yn llond pob lle, Maelor (64)
   77     Ymddiried wnaf yn Nuw, Maelor (64)
   78     Tydi sy'n deffro'r adar, Laur (65)
   79     Mawr ddyled arnom sydd, Darwall (66)
   80     Mae'r Brenin yn y blaen, Darwall (66)
   81     Pan ddaw pob tymor yn ei dro, Martin (67)
   82     Molwch Arglwydd nef y nefoedd, Goss (68) ©
   83     F'enaid, mola Dduw'r gogoniant, Goss (68) ©
   84     O Arglwydd Dduw rhagluniaeth, Rhagluniaeth (69)
   85     Enynner diolchgarwch, Neuadd-Lwyd (70)
   86     Bendithiaist waith ein dwylo, Meirionnydd (71)
   87     I Dduw y dechreuadau, Meirionnydd (71)
   88     Moliannwn di, O Arglwydd, Meirionnydd (71)
   89     Halelwia! Halelwia!, Harford (72)
   90     O am ddechrau blwyddyn newydd, Hamburg (73)
   91     Gwawriodd blwyddyn newydd eto, Hamburg (73)
   92     Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron, Holley (74)
   93     Arglwydd mawr y nef a'r ddaear, Diolch a chan (75)
   94     Am y llaw agored, raslon, Bryn Wgan (76)
   95     Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion, Bryn Wgan (76)
   96     O Arglwydd Ior, boed clod i ti, Cornwall (77)
   97     Anfeidrol Dduw rhagluniaeth, Hosanna (78)
   98     Molwn di, O Dduw'r canrifoedd, Lux Eoi (79)
   99     Duw sydd gariad, caned daear, Lux Eoi (79)
 100     Ti sy'n llywio rhod yr amser, Lux Eoi (79)
 101     Arglwydd mawr y cyfrinachau, Llanddwyn (80)
 102     Fy enaid, bendithia yr Arglwydd, Llwynwern (81)
 103     Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd, Llwynwern (81)
 104     Am brydfrethwch daear lawr, Lucerna Laudonaie (82)
 105     Am ddeffro'r gwanwyn yn ei bryd, Saffron Walden (83)
 106     Pan dorro'r wawr dros ael y mynydd llwm, Caryl (84)
 107     Cogoniant tragwyddol i'th enw, fy Nuw, Montgomery (85)
 108     Yr Arglwydd fendithiwn, cydganwn ei glod, Montgomery (85)
 109     Ti Deyrn y bydysawd, arlunydd y wawr, Caernarfon (86)
 110     O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy'r tir, Caernarfon (86)
 111     Ti Greawdwr mawr y nefoedd, Morfudd (87)
 112     Bugail f'enaid yw'r Goruchaf, Morfudd (87)
 113     Duw Abraham, molwch ef, Leoni (88)
 114     Rhagluniaeth fawr y nef , Builth (89)
 115     Beth yw mesur glas y nen?, Melling (90)
 117     Datganaf dy glod, O Arglwydd fy Nuw, Laudate Dominum (92)
 118     Canaf yn y bore, Llys Aeron (93)
 119     Duw'n darpar o hyd at raid dynol-ryw, Houghton (94)
 120     Disgwyliaf o'r mynyddoedd draw, Degannwy (95)
 121     Ein nerth a'n cadarn dwr yw Duw, Ein Cadarn Dwr (96)
 122     Caraf yr haul sy'n wen i gyd, Caraf yr haul (97)
 123     Glendid maith y cread, syndod ei ddieithrwch, Pontmorlais (98)
 124     Clodforwn di, O Arglwydd Dduw, Vulpius (99)
 126     Molwn enw'r Arglwydd, Newark (101)
 127     Ti, O Dduw, foliannwn, Newark (101)
 128     Am heulwen glir ac awel fwyn, I ti, O dad, diolchwn (102)
 129     Wyddoch chwi pwy wnaeth yr haf?, Savez-vous? (103)
 130     Pob peth, ymhell ac agos, Cynhaeaf (104)
 131     Tydi, a roddaist liw i'r wawr, Tydi a Roddaist (105)
 132     Am iddo gynnig ei iachad, Yr Hyfryd Wlad (106)
 134     Popeth a wnaeth ein Duw a'n Rhi, Gwynn (108)
 135     Diolchwn oll i DDuw, Nun Danket (109)
 136     Y mae Duw yn neffro'r gwanwyn, Preseli (110)
 137     O Arglwydd Dduw, sy'n dal colofnau'r cread, Elwyn (111)
 138     Deuwn ger dy fron yn awr, Diolch Am Y Cynhaeaf (112)
 139     Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun, Y Darlun (113)
 140     Fy Arglwydd Dduw, daw im barchedig ofon, Mor Fawr Wyt Ti ©
 141     Duw a wnaeth y byd, Can Yr Haf (115)
 142     Pan wyt ar for bywyd ac o don i don, Cyfrif y Bendithion (116)
 143     Pwy wnaeth y ser uwchben, Pwy wnaeth y ser (117)
 144     Can angylion ar yr awel, Can angylion (118)
 146     Bydd yn dawel yn dy Dduw, (120)
 147     Diolch, diolch, Iesu, (121)
 148     Yr Arglwydd yw fy Mugail, (122)
 151     Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, (125)
 152     Domine Deus, (126)
 154     Cerddwn ymlaen i'r yfory, (128)
 156     Diolch am Weddi'r Arglwydd, Luned (130)
 157     Mae'r Arglwydd yn cofio y dryw yn drain, Mair (131)
 158     O, O, O mor dda yw ein Duw, Mor dda yw ein Duw (132)
 159     Moli dy enw wnawn, Derbyn ein Diolch ni (133)
 161     Gras, O'r fath beraidd sain, Bod Alwyn (135)
 162     Dechreuwch, weision Duw, Carlisle (136)
 163     Cyduned Seion Ian, Downing (137)
 164     Un fendith dyro im , Sirioldeb (138)
 165     Cyduned y nefolaidd gor, Belmont
 166     Ni Fethodd gweddi daer erioed, Dunfermline (140)
 167     Ar for tymhestlog teithio 'rwyf, Penmachno (141)
 168     Mew gennyf ddigon yn y nef, St. Stephen (142)
 169     Mae addewidion melys wledd, Trefforest (143)
 170     Clodforwch bawb ein Harglwydd Dduw, Trallwm (144)
 171     Os gofyn rhywun beth yw Duw, Abends (145)
 172     Am air ein Duw rhown a'n holl fryd, Abends (145)
 173     Pan fo'n blynyddoedd ni'n byrhau, Emyn Gosber (146)
 174     Duw mawr y nefoedd faith, Bryn Hywel (147)
 175     O'th flaen, O Dduw, 'rwy'n dyfod, Llydaw (148)
 176     Fy enaid, at dy Dduw, Rehoboth (149)
 177     Ti, O Dduw, yw'r Un dihalog, Peniel (150)
 178     Am blannu'r awydd gynt, Rhosymedre (151)
 179     Dewch, hen ac ieuainc, dewch, Rhosymedre (151)
 180     Awn at ei orsedd rasol ef, Grafenberg (152)
 181     Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist, Regent Square (153)
 182     Dyma iachawdwriaeth hyfryd, Regent Square (153)
 183     Y nefoedd uwch fy mhen, Louvain (154)
 184     Dyro inni weld o'r newydd, Arnsberg (155)
 185     Mae dy air yn abl i'm harwain, Arnsberg (155)
 186     Llifa ataf, for tragywydd, Moriah (156)
 187     Arglwydd sanctaidd, dyrchafedig, Moriah (156)
 188     Fy enaid, gogonedda, Missionary (157)
 189     O am gael ffydd i edrych, Missionary (157)
 190     Rhyfeddol a rhyfeddol, Missionary (157)
 191     Pechadur wyf, O Arglwydd, Abertawe (158)
 192     Mae'r Duw anfeidrol mewn trugaredd, Dismissal (159)
 193     O am dreiddio i'r adnabyddiaeth, Esther (160)
 194     Anweledig! 'rwy'n dy garu, Bethany (161)
 195     Ior anfeidrol, yn dy gwmni, Bethany (161)
 196     Mae fy nghalon am ehedeg, Dusseldorf (162)
 197     Molwn di, O Dduw ein tadau, Dusseldorf (162)
 198     Dyma Feibil annwyl Iesu, Dusseldorf (162)
 199     Dyma gariad, pwy a'i traetha?, Garthowen (163)
 200     Enaid gwan, paham yr ofni?, Llwyncoedwr (164)
 201     Mawl i Dduw am air y bywyd, Llanrwst (165)
 202     Pa le mae dy hen drugareddau, Beddgelert (166)
 203     Arhosaf yng nghysgod fy Nuw, Edom (167)
 204     Felly carodd Duw wrthrychau, Ebeneser (168)
 205     Dyma gariad fel y moroedd, Pennant (169)
 206     Tyred, Arglwydd Ior, i lawr, Llandaf (170)
 207     Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, Birmingham (171)
 208     Yr Arglwydd a feddwl amdanaf, Eirinwg (172)
 209     Anfeidrol Greawdwr a Thad, Dan-Y-Graig (173)
 210     O tyred, raslon angel Duw, Alice (174)
 211     Drugarog Arglwydd la, Glanhafren (175)
 212     Arnom gweina dwyfol Un, Rhos-Lan (176)
 213     Hollalluog, nodda ni, St. George's, Windsor (177)
 214     O gariad na'm gollyngi i, St. Margaret (178)
 215     Mae'n llond y nefoedd, llond y byd, Foelallt (179)
 216     Duw mawr y rhyfeddodau maith, Rhyd-y-Groes (180)
 217     Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn, Pant-Gwyn (181)
 218     Molwn di, O Arglwydd, Ior hollalluog, Lilian (182)
 219     Arglwydd nef a daear, Blodwen (183)
 220     Arglwydd, rho im glywed, Arthur (184)
 221     Mae d'eisiau di bob awr, Mae d'eisiau di (185)
 222     Tyrd atom ni, O Grewr pob goleuni, Berwyn (186)
 223     Mawl fo i'r Arglwydd, Lobe Den Herren (187)
 234     Llefara, Ior, nes clywo pawb, Abridge (198)
 235     Dyrchafer enw Iesu cu, Miles Lane
 236     Am iddo fynd i Galfari, Oldenburg (200)
 238     Ymlaen, ymlaen, frenhinol Un, Winchester New (202)
 239     Pan rwystrir ni gan bethau'r llawr, Winchester New (202)
 242     O doed dy deyrnas, nefol Dad, Fulda (205)
 243     Bywha dy waith, O Arglwydd mawr, Fulda (205)
 244     O na foed ardal cyn bo hir, Rimington (244)
 245     Yr Iesu a deyrnasa'n grwn, Rimington (244)
 248     Dos, Efengrl, o Galfaria, Michael (208)
 251     Wele'r dydd yn gwawrio draw, Innocents (211)
 252     Rho inni weledigaeth, Endsleigh (212)
 253     Tydi, y cyfaill gorau, Endsleigh (212)
 257     Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, Pembroke (215)
 262     Mewn anialwch 'rwyf yn trigo, Hyfrydol (218)
 266     Dy deyrnas, Dduw Dad, Paderborn (221)
 269     Mae llais y gwyliwr oddi draw, Melita (224)
 270     Mawrygwn di er mwyn dy groes, St. Matthew (225)
 271     Hyfryd lais Efengyl hedd, Wells New (226)
 284     At un sy'n gwrando gweddi'r gwan, Marion (239)
 285     Tydi yw'r wir Winwydden, Ior, Saron (240)
 286     Trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod, Farrant (241)
 287     Mor beraidd i'r credalum gwan, Farrant (241)
 288     O am dafodau fil mewn hwyl, Lyngham (242)
 289     Mi af ymlaen yn nerth y nef, Engedi (243)
 290     Ffoed negeseuau gwag y dydd, Engedi (243)
 291     N'ad im fodloni ar ryw rith, St. Magnus (244)
 292     Ymhlith holl ryfeddodau'r nef, St. Magnus (244)
 293     Fy meiau trymion, luoedd maith, Burford (245)
 294     Iesu, difyrrwch f'enaid drud, Burford (245)
 300     Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn, Dominus Regit Me
 301     O Grist, Ffisigwr mawr y byd, Deep harmony (251)
 302     Dyma gyfarfod hyfryd iawn, Boston (252)
 303     Wrth droi fy ngolwg yma i lawr, Boston (252)
 304     Henffych i enw Iesu gwiw, Lledrod (253)
 305     Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy', Melcombe (254)
 306     O Iesu mawr, y Meddyg gwell, Can 34 (255)
 307     Per fydd dy gofio, Iseu da, Can 34 (255)
 315     Rwy'n dy garu, ti a'i gwyddost, Corinth (261)
 317     Wele wrth y drws yn curo, Bryntiron (263)
 318     Os yw tegwch d'wyneb yma, Bryntiron (263)
 319     Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd, Cwm Rhondda (264)
 320     Iesu, Iesu, 'rwyt ti'n ddigon, Llwynbedw (265)
 321     Iesu, mid oes terfyn arnat, Llwynbedw (265)
 322     Enw'r Iesu, dyna destun, Llwynbedw (265)
 323     Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb, Bryn Myrddin (266)
 324     Saif ein gobaith yn yr Iesu, Bryn Myrddin (266)
 325     Mae'r Iseu'n fwy na'i roddion, Rutherford (267)
 326     O'r nef mi glywais newydd, Rutherford (267)
 327     Hosanna, Halelwia, Rutherford (267)
 343     Nid ar fore hafddydd tawell, Dismission (277)
 345     O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu, Converse (279)
 346     Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, Penitentia (280)
 349     Fe rodiai Iesu un prynhawn, Childhood (283)
 351     Crist sydd yn Frenin, llawenhawn, Nashville (285)
 358     Gwyn a gwridog, hawddgar iawn, Gwalchmai (291)
 359     Deffro 'nghalon, deffro 'nghan, Gwalchmai (291)
 361     Os caf yr Iesu'n rhan, Propior Deo (293)
 363     Cyduned nef a llawr, Malvern (295)
 364     O tyred, Arglwydd mawr, Malvern (295)
 366     Iesu, cyfaill f'enaid i, Aberystwyth (297)
 369     Rwy'n troi fy wyneb, Iseu da, Ellacombe (300)
 370     Does gyffelyb iddo ef, Dix (301)
 372     Dwylo ffeind oedd dwylo, Au Clair de la Lune (303)
 373     Iesu tirion, gwel yn awr, Iesu Tirion (304)
 374     Deuaf atat, Iesu, Llanrhaeadr (306)
 375     O tyred i'n gwaredu, Iesu da, Bro Aber (307)
 376     Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch, St. Mabyn (308)
 377     Pwy yw hwn sy'n rhodio'r tonnau, St. Mabyn (308)
 378     Iesu, clywaf swn dy eiriau, Stephanos (309)
 382     Grist bendigedig, Bunessan (313)
 383     Iesu dyrchafedig, Iesu Dyrchafedig (314)
 385     Goleuni'r byd yw Crist, Nun Danket (316)
 386     O Grist, tydi yw'r ffordd at Dduw ein Tad, Diolch i ti (317)
 387     Cariad Iesu Grist, Haslemere (318)
 388     Bendigedig fyddo'r Iesu, Mawlgan (319)
 392     O rho dy bwys ar freichiau'r Iesu, Pwyso ar ei fraich (323)
 393     Iesu, Geidwad bendigedig, Quem Pastores Laudavere (324)
 394     Arglwydd pob gobaith ac Arglwydd pob hoen, Slane (325)
 396     Sicrwydd bendigaid! Iesu yn rhan, Sicrwydd bendigaid (327)
 397     Dyro gan dan fy mron, gad im foli, Can Hosanna (328)
 398     O'r fath Geidwad rhyfeddol yw Iesu, Can Hosanna (328)
 399     Y mae gennyf drysor, Gosen (329)
 402     Hapus wyf fi am fod Iesu'n y nef, Hapus Wyf I (332)
 406     Dowch, blant bychain, dowch i foli'r Iesu, Dowch, blant bychain (336)
 407     Dyfod mae'n Brenin ni a mawr yw'r llanenydd, Dyfod Mae'n Brenin
 410     Mae cariad Iesus yn llanw 'myd, Cariad Iesu
 411     O 'rwy'n caru'r Iesu, Caru'r Iesu (341)
 412     Cariad Crist sydd yn rhyfeddol, Cariad Crist (342)
 420     Iesu ddywedodd, "Fi yw y bara", Iesu ddywedodd (350)
 421     Llawenydd a gewch yn Iesu, Llawenydd a gewch (351)
 422     Molwn di, O Arglwydd Dduw, Halelwia!, Dwech I Foli (352)
 432     O tyred di, Emanwel, Veni Immanuel (362)
 433     O f'enaid, can, mawrha yr Arglwydd Dduw, Woodlands (363)
 434     Unwn a llu'r angylaidd gor, Sawley (364)
 437     Y bore hwn, drwy buraf hedd, Winchester (367)
 438     Pan oedd bugeiliaid gyda'u praidd, Winchester (367)
 439     Peraidd ganodd ser y bore, Calfari (368)
 440     Dyma'r dydd i gyd-foliannu, Calfari (368)
 447     Engyl glan o fro'r gogoniant, Poland (373)
 450     I orwedd mewn preseb rhord Crewr y byd, Y Preseb (375)
 451     O dawel ddinas Bethlehem, Forest Green (376)
 452     Clywch lu'r nef yn seinio'n un, Mendelssohn (377)
 454     Wele fi yn dyfod, Franconia (379)
 455     Yn nhawel wlad Jwdea dlos, Noel (380)
 456     O ddinas fechan Bethlehem, Carol Nadolig (381)
 457     Draw yn ninas Dafydd Frenin, Irby (382)
 458     Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, Epiphany (383)
 461     Dyma'r dydd y ganed Iesu, Laus Deo (385)
 463     O deuwch, ffyddloniaid, Adeste Fideles (387)
 466     Ganol gaeaf noethlwm, Cranham (390)
 467     Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, Dawel Nos (391)
 476     Dos, dywed ar y mynydd, Dos, dywed ar y mynydd (400)
 478     O faban glan, O faban mwyn, O Faban Glan (402)
 479     Daeth Crist i'n plith, O llawenhawn, Daeth Crist I'n Plith (403)
 480     Mae'r nos yn ddu, a gwynt nid oes, Mae'r Nos Yn Ddu (404)
 483     Mi glywaf dyner lais, Gwahoddiad (407)
 484     Wrth gofio d'air, fy Iesu glan, Arnold (408)
 485     Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben, St. Bernard (409)
 486     Ni feddaf ar y ddaear fawr, St. Bernard (409)
 487     Awn, bechaduriaid, ay y dwr, St. Bernard (409)
 488     Am Iesu Grist a'i farwol glwy', French (410)
 489     Does neb ond ef, fy Iesu hardd, French (410)
 490     Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn, Lloyd (411)
 491     Boed mawl i Dduw gan engyl nef, Gerontius (412)
 492     Mae'r gwaed a redodd ar y groes, Brynhyfryd (413)
 493     Mi dafla' 'maich oddi ar fy ngwar, Tyddewi (414)
 494     Cymer, Iseu, fi fel 'rydwyf, Bryn Calfaria (416)
 495     Wrth edrych, Iseu, ar dy groes, Rockingham (417)
 509     O iachawdwriaeth gadarn, Penlan (428)
 510     Fyth, fyth rhyfedda' i'r cariad, Rhyddid (429)
 511     Agorodd ddrws i'r caethion, Rhyddid (429)
 514     Mi edrychaf ar i fyny, Llansannan (431)
 515     Deued pechaduriaid truain, Llansannan (431)
 516     Iesu ei hunan yw fy mywyd, Minffordd (432)
 521     Mi wela'r ffordd yn awr, Llanllyfni (437)
 522/2  Yn Eden, cofiaf hynny byth, Buddugoliaeth (439)
 531     Caned nef a daear lawr, Llanfair (446)
 532     Chwennych cofio 'rwyf o hyd, Llanfair (446)
 533     Iseu Grist, o'r nef a ddaeth, Llanfair (446)
 534/2  O Iesu Mawr, pwy ond tydi, Misericordia (448)
 535     Does destun gwiw i'm can, Moscow (449)
 538     Mor deilwng yw'r Oen, Hungerford (452)
 539     Ai gwir y gair fod elw i mi, Sagina (453)
 540     Yng nghroes Crist y gorfoleddaf, Lausanne (454)
 540/2  Yng nghroes Crist y gorfoleddaf, Cross of Jesus (455)
 542     Craig yr oesoedd, cuddia fi, Petra (457)
 543     Hwn ydyw'r dydd y cododd Crist, Nativity (458)
 544     Orchfygwr angau, henffych well!, Stracathro (459)
 545     Dyrchafodd Crist o waelod bedd, St. Peter (460)
 547     Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw, Trewen (462)
 549     Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd, Hanover (464)
 552     Er gwaetha'r maen a'r gwylwyr, St. Theodulph (466)
 553     Yr Iesu atgyfododd, St. Theodulph (466)
 554     Gorfoleddwn, Iesu mawr, Nottingham (467)
 555     Heddiw cododd Crist yn fyw, Emyn y Pasg (468)
 558     Cydlawenhawn, cyfododd Crist o'i fedd, Yorkshire (471)
 559     Halelwia! Halelwia ! Halelwia!, Buddugoliaeth (472)
 560     Halelwia! Halelwia ! Halelwia!, Buddugoliaeth (472)
 561     Daeth gwragedd trist eu gwedd, Carol Y Pasg (473)
 562     Crist a orchfygodd fore'r, Macabeus (474)
 563     I Dduw bo'r gogoniant, I Dduw bo'r gogoniant (475)
 564     Mae Iesu'n fuddugol, I Dduw bo'r gogoniant (475)
 565     Gorfoleddwn heddiw, Rachie (476)
 567     Anadla, anadl Ior, Trentham (478)
 568     O anfon di yr Ysbryd Glan, Bangor (479)
 571     Tyrd, Ysbryd Glan, Veni Creator (481)
 572     Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, Niagara (482)
 573     Ysbryd y gwirionedd, Holstein (483)
 577     Beth yw'r cwmwl gwyn , Lewes (486)
 580     O Dduw, rho im dy Ysbryd, Llangloffan (488)
 581     O Arglwydd, dyro awel, Llangloffan (488)
 582     Doed awel gref i'r dyffryn, Llangloffan (488)
 590     Ysbryd Sanctaidd, dyro'r golau, Stuttgart (493)
 591     O tyred i'n hiachau, Moab (494)
 596     O disgyn, Ysbryd Glan, Quam Dilecta (499)

Buy from Amazon